Edukacja

W obszarze usług edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w Raciborzu działają zarówno placówki publiczne jak i niepubliczne. Są one prowadzone przez samorządy, osoby prawne lub fizyczne. W 2016 r. na terenie miasta znajdowały się 3 żłobki( w tym 2 prywatne i 1 publiczne), 3 placówki opieki dziennej, 20 placówek przedszkolnych (w tym 4 prywatne), 12 szkół podstawowych (w tym 2 niepubliczne) oraz 1 szkoła podstawowa dla dorosłych.

W Raciborzu funkcjonuje ponadto kilka różnych szkół ponadpodstawowych:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Raciborzu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 i 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH rto "SZKOŁA"
DIECEZJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RACIBORZU.

Część wyżej wymienionych szkół jest ukierunkowana na kształcenie zawodowe między innymi w specjalnościach: ekonomia, budowlanka i mechanika.

Jednostką naukową odpowiedzialną za kształtowanie sportowej postawy przy jednoczesnym rozwoju sfery intelektualnej jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, zwaną także Szkołą Mistrzostwa Sportowego (SMS). To swego rodzaju kuźnia talentów, przyciągająca najbardziej obiecujących sportowców z regionu w wieku podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. W raciborskiej SMS do dyspozycji kadry pedagogicznej i uczniów są: kryta pływalnia, nowoczesna hala sportowa z kompleksem lekkoatletycznym (wybudowana w 2014 roku), sauny, siłownie, tartan oraz – rzecz jasna – kompleksowo wyposażone sale dydaktyczne. Więcej informacji o Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wraz z ofertą edukacyjną znajdują się na stronie internetowej http://smsraciborz.pl/.

Racibórz zapewnia kształcenie zawodowe nie tylko na poziomie ponadgimnazjalnym, ale również wyższym. Największą renomą cieszy się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – jedyna w regionie publiczna uczelnia zawodowa działająca od 2002 roku. Przyciąga absolwentów szkół średnich dobrą ofertą kształcenia zarówno pod względem teoretycznym, ale i praktycznym na cenionych na rynku pracy kierunkach studiów magisterskich oraz pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), wśród których znaleźć można:

  • Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (studia magisterskie),
  • Zarządzanie i inżynierię produkcji,
  • Automatykę i Robotykę,
  • Architekturę,
  • Administrację,
  • Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych,
  • Filologie: angielską, germańską i czeską.

W roku akademickim 2016/2017 otwarty został nabór na kierunek adresowany do osób zainteresowanych odebraniem wykształcenia z dziedziny Turystyki i Rekreacji. W kolejnych latach utworzono kolejne kierunki m.in. Pielegniarstwo oraz Bezpieczeństwo Państwa. W roku 2019 utworzono kolejne kirunki kształcenia: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite  studia magisterskie (5-LETNIE) oraz Zarządzenie i inżynieria produkcji.

Uczelnia zajmuje ważne miejsce w całokształcie działań związanych z rozwojem Raciborza - jest istotnym elementem strategii rozwoju miasta. Miasto Racibórz od początku istnienia uczelni nawiązał z nią ścisłą, wielopłaszczyznową współpracę. W 2007 r. zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Miastem Racibórz, Starostwem Powiatowym w Raciborzu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu (PWSZ) na rzecz rozwoju. Przedmiotem aktu było wypracowanie programu pn. Rozwój Gospodarczy Ziemi Raciborskiej poprzez wzmacnianie funkcji PWSZ.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podpisała szereg porozumień, których celem jest kreowanie potencjału miasta i powiatu jako ośrodka akademickiego, wspierającego ludzi młodych, w tym w szczególności studentów i absolwentów. PWSZ dołączyła do grupy prestiżowych uczelni, które podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową. Partnerem PWSZ, a w jej ramach Instytutu Techniki, będzie spółka Advicom, należąca do Grupy Kapitałowej JSW SA, która realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Przedmiotem współpracy są zarówno przedsięwzięcia badawcze jak i dydaktyczne. Na bazie współpracy powinny zostać uruchomione już w najbliższych latach studia dualne. W PWSZ powstaną także nowe laboratoria ułatwiające realizację wspólnych przedsięwzięć.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Zakład Karny w Raciborzu podpisały umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Już od roku akademickiego w 2019 r. studenci mogą realizować w wymienionych instytucjach praktyki studenckie, znacznie poszerzono także współpracę między podmiotami. Celem porozumienia zawartego z ZUS-em, oprócz wspomnianych wcześniej praktyk studenckich jest szeroka edukacja studentów jak i mieszkańców miasta.
Ponadto PWSZ w Raciborzu odnowił obowiązującą już umowę z Zakładem Karnym w Raciborzu. Dokument podpisany przez Dyrektora Instytucji Pułkownika Grzegorza Kosińskiego rozszerza zakres współpracy i umożliwia studentom kierunków pedagogika resocjalizacyjna i bezpieczeństwo państwa podjęcie praktyk studenckich w murach raciborskiego więzienia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa współpracuje także z licznymi organizacjami oraz raciborskimi przedsiębiorstwami. W ramach podpisanej umowy o współpracy badawczo-rozwojowej z Zakładem Produkcyjnym Rafako S.A. współdziała w takich obszarach jak: koordynacja działalności naukowo-badawczej w ramach projektów realizowanych przez obie instytucje, specjalistyczny rozwój naukowo-pedagogiczny pracowników, organizowanie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i warsztatowych, staży oraz praktyk studenckich. W ramach współpracy wielu studentów odbywa praktyki zawodowe w zakładach Rafako.

W ramach dotychczasowej, wielopłaszczyznowej współpracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Urząd Miasta Racibórz podpisały porozumienie dotyczące powstania Centrum Biznesu Innowacji i Nowoczesnych Technologii przy raciborskim PWSZ. Uroczystego podpisania dokonano 28 września w trakcie międzynarodowej Gali Filar Ziemi Raciborskiej. Celem działalności Centrum ma być efektywne udrożnienie wzajemnych relacji pomiędzy nauką, biznesem a miastem. Intencją inicjatywy jest by Centrum Biznesu i Nowych Technologii włączy o Biznes w realizację zadań Uczelni przy udziale Miasta. Tego typu działania mają wpływ na rozwój rynku pracy Raciborza. Misją centrum jest inicjowanie i nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz zachęcanie do wyrażania opinii na temat rynku pracy co pozwoli PWSZ w Raciborzu na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców, a tym samym do działań na styku Biznes, Miasto, Uczelnia.

Miasto Racibórz wspólnie z PWSZ utworzyło również Platformę Innowacji Energooszczędnych w zakresie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Więcej informacji o działalności raciborskiej PWSZ znaleźć można na stronie internetowej uczelni http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/

 Informacje według stanu na wrzesień 2020 roku.

Zaktualizowano: 2021-10-19

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H