W Raciborzu podejmowane są różne inicjatywy mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla lokalnych przedsiębiorców.

W ramach wdrażanego przez Miasto Programu Wspierania Przedsiębiorczości jednym z 4 kluczowych obszarów wsparcia jest Edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015 - 2020 można zobaczyć i pobrać pod adresem: https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci

Prężnie działa w Raciborzu Powiatowy Urząd Pracy, który prowadzi na bieżąco monitoring rynku pracy, gromadzi informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wspiera przedsiębiorców w dokształcaniu pracowników, organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu zapobieganie odpływowi pracowników.

Podejmowane w Raciborzu działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego pozwalają osiągać realne rezultaty w postaci ponadprzeciętnych statystyk, lepszych w odniesieniu do województwa i kraju, znajdujących odzwierciedlenie w odpowiednich wskaźnikach. I tak np. bezrobocie w 2017 roku – 5,3 proc.

Dynamika na raciborskim rynku pracy jest stosunkowo wysoka. 63,74% mieszkańców Raciborza jest w wieku produkcyjnym, a 15,22% w wieku przedprodukcyjnym.

  • Najliczniejszą grupą wiekową wśród mieszkańców powiatu raciborskiego są kobiety i mężczyźni w wieku od 30-34 lat.
  • W latach 2014-2017 stopa bezrobocia wahała się w granicach 7,4 - 5,3% co stanowi wartość niższą od średnich: krajowej oraz wojewódzkiej.
  • W 2017 roku bezrobocie w powiecie osiągnęło wartość 5,3%.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim wynosi 4 143,91 zł PLN, co odpowiada 91,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce w 2017r.

 Liczba osób pracujących wśród mieszkańców gminy wyniosła w 2016 r. ogółem 16 240*, w całym powiecie zaś są to 24 106* osoby. Liczebność osób bezrobotnych to odpowiednio 1 246* i 2 302* osób. W jednym i drugim przypadku udział kobiet wśród bezrobotnych stanowi ok. 61,9%.

Informacje zaczerpnięte z danych zawartych w dokumencie pn. „Statystyczne Vademecum Samorządowca”; http://katowice.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

  • 15,3% ogólnej liczby aktywnych zawodowo Raciborzan pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).
  • 36,5% znalazło zatrudnienie w przemyśle i budownictwie.
  • 46% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja).
  • Najmniejsza część, bo zaledwie 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Informacje zaczerpnięte z danych zebranych na portalu internetowym Banku Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

 Racibórz w liczbach. Infografika przedstawiająca strukturę ludności oraz zatrudnieniaRacibórz w liczbach. Infografika przedstawiająca strukturę ludności oraz zatrudnienia w podstawowych sektorach gospodarczych

 Rzeczowe informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie raciborskim znaleźć można na portalu Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Aktualne dane demograficzne oraz aktualne wskaźniki dotyczące rynku pracy dla konkretnych regionów oraz całej Polski można znaleźć na stronie internetowej Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

wskaźnik Racibórz Powiat Raciborski woj. Śląskie Polska
liczba mieszkańców  55 404 109 161 4 570 849   38 437 239
powierzchnia  75 km kw. 543,98 km kw.   12 333 km kw.  312 679 km kw.
 stopa bezrobocia  - 6,2%  6,6%  8,3% 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto)  - 3 864,61 zł 4 295,29 zł  4 290,52 zł
 mieszkańcy w wieku produkcyjnym (procent ogółu)

35 316

(63,8%)

70 155

(64,3%)

 

2 818 424

(61,7%)

 

23 768 000

(61,8%)

 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (procent ogółu)

8 431

(15,2%)

17 351

(15,9%)

767 290

(16,8%)

 

6 896 000

(18%)

 

Tab.: zestawienie najważniejszych danych makroekonomicznych Raciborza w relacji do całego kraju;
źródło: oprac. własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 2016 rok

*stan na 2016 rok

 Zaktualizowano: 2019-07-10

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H