W Raciborzu podejmowane są różne inicjatywy mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla lokalnych przedsiębiorców.

W ramach wdrażanego przez Miasto Programu Wspierania Przedsiębiorczości jednym z 4 kluczowych obszarów wsparcia jest Edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015 - 2020 można zobaczyć i pobrać pod adresem: https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci

Prężnie działa w Raciborzu Powiatowy Urząd Pracy, który prowadzi na bieżąco monitoring rynku pracy, gromadzi informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wspiera przedsiębiorców w dokształcaniu pracowników, organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu zapobieganie odpływowi pracowników.

Podejmowane w Raciborzu działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego pozwalają osiągać realne rezultaty w postaci ponadprzeciętnych statystyk, lepszych w odniesieniu do województwa i kraju, znajdujących odzwierciedlenie w odpowiednich wskaźnikach. I tak np. bezrobocie w grudniu 2020 roku – 4,9 proc.

Dynamika na raciborskim rynku pracy jest stosunkowo wysoka. 60,36% mieszkańców Raciborza jest w wieku produkcyjnym, a 15,51% w wieku przedprodukcyjnym.

 • Najliczniejszą grupą wiekową wśród mieszkańców powiatu raciborskiego są kobiety w wieku od 60-74 lat
  i mężczyźni w wieku od 30-39 lat.
 • W latach 2014-2020 stopa bezrobocia wahała się w granicach 7,4 - 4,6% co stanowi wartość niższą od średnich: krajowej oraz wojewódzkiej.
 • Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 31.08.2021 r. wynosi 5,0%.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim wynosi 4 814,65 zł PLN,
  co odpowiada 92,90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce w 2019 r.

 Liczba osób pracujących wśród mieszkańców gminy wyniosła w 2019 r. ogółem 14 978, w całym powiecie zaś są to 27 316* osoby. Liczebność osób bezrobotnych to odpowiednio 898* i 1 638* osób. W jednym i drugim przypadku udział kobiet wśród bezrobotnych stanowi ok. 61,0%.

Informacje zaczerpnięte z danych zawartych w dokumencie pn. „Statystyczne Vademecum Samorządowca”; http://katowice.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

 • 2,4% ogólnej liczby aktywnych zawodowo Raciborzan pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).
 • 24,5% znalazło zatrudnienie w przemyśle i budownictwie.
 • 73,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja).

Informacje zaczerpnięte z danych zebranych na portalu internetowym https://www.polskawliczbach.pl/powiat_raciborski#infoPrac1k
Racibórz w liczbach. Infografika przedstawiająca strukturę ludności oraz zatrudnienia w podstawowych sektorach gospodarczych

 Rzeczowe informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie raciborskim znaleźć można na portalu Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Aktualne dane demograficzne oraz aktualne wskaźniki dotyczące rynku pracy dla konkretnych regionów oraz całej Polski można znaleźć na stronie internetowej Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

wskaźnik Racibórz Powiat Raciborski woj. Śląskie Polska
liczba mieszkańców  54 259 107 410 4 492 330  38 265 013
powierzchnia  75 km kw. 543,98 km kw.   12 333 km kw.  312 679 km kw.
 stopa bezrobocia  - 5,0%  4,9%  6,2% 
 mieszkańcy w wieku produkcyjnym (procent ogółu)

32 752

(60,36%)

69 249

(64,47%)

 

2 654 967

(59,1%)

 

22 771 000

(59,5%)

 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (procent ogółu)

8 416

(15,51%)

14 346

(13,36%)

772 680

(17,2%)

 

6 954 000

(18,2%)

 

Tab.: zestawienie najważniejszych danych makroekonomicznych Raciborza w relacji do całego kraju;
źródło: oprac. własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 2020 rok

         

   

Zaktualizowano: 2021-10-19

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H