W Raciborzu podejmowane są różne inicjatywy mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla lokalnych przedsiębiorców.

W ramach wdrażanego przez Miasto Programu Wspierania Przedsiębiorczości jednym z 4 kluczowych obszarów wsparcia jest Edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015 - 2020 można zobaczyć i pobrać pod adresem: https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci

Prężnie działa w Raciborzu Powiatowy Urząd Pracy, który prowadzi na bieżąco monitoring rynku pracy, gromadzi informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wspiera przedsiębiorców w dokształcaniu pracowników, organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu zapobieganie odpływowi pracowników.

Podejmowane w Raciborzu działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego pozwalają osiągać realne rezultaty w postaci ponadprzeciętnych statystyk, lepszych w odniesieniu do województwa i kraju, znajdujących odzwierciedlenie w odpowiednich wskaźnikach. I tak np. bezrobocie w 2019 roku – 4,0 proc.

Dynamika na raciborskim rynku pracy jest stosunkowo wysoka. 62,04% mieszkańców Raciborza jest w wieku produkcyjnym, a 15,32% w wieku przedprodukcyjnym.

 • Najliczniejszą grupą wiekową wśród mieszkańców powiatu raciborskiego są kobiety w wieku od 60-64 lat
  i mężczyźni w wieku od 35-39 lat.
 • W latach 2014-2017 stopa bezrobocia wahała się w granicach 7,4 - 5,3% co stanowi wartość niższą od średnich: krajowej oraz wojewódzkiej.
 • Na koniec lutego 2020 roku bezrobocie w powiecie osiągnęło wartość 4,3%.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim wynosi 4 492,30 zł PLN,
  co odpowiada 93,0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce w 2018 r.

 Liczba osób pracujących wśród mieszkańców gminy wyniosła w 2018 r. ogółem 15 215*, w całym powiecie zaś są to 26 730* osoby. Liczebność osób bezrobotnych to odpowiednio 898* i 1 657* osób. W jednym i drugim przypadku udział kobiet wśród bezrobotnych stanowi ok. 67,0%.

Informacje zaczerpnięte z danych zawartych w dokumencie pn. „Statystyczne Vademecum Samorządowca”; http://katowice.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

 • 15,3% ogólnej liczby aktywnych zawodowo Raciborzan pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).
 • 36,5% znalazło zatrudnienie w przemyśle i budownictwie.
 • 46% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja).
 • Najmniejsza część, bo zaledwie 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Informacje zaczerpnięte z danych zebranych na portalu internetowym Banku Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
Racibórz w liczbach. Infografika przedstawiająca strukturę ludności oraz zatrudnienia w podstawowych sektorach gospodarczych

 Rzeczowe informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie raciborskim znaleźć można na portalu Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Aktualne dane demograficzne oraz aktualne wskaźniki dotyczące rynku pracy dla konkretnych regionów oraz całej Polski można znaleźć na stronie internetowej Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

wskaźnik Racibórz Powiat Raciborski woj. Śląskie Polska
liczba mieszkańców  54 882 108 513 4 533 565   38 411 100
powierzchnia  75 km kw. 543,98 km kw.   12 333 km kw.  312 679 km kw.
 stopa bezrobocia  - 4,1%  4,3%  3,8% 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto)  - 4 492,30 zł 4 586,55 zł  4 585,03 zł
 mieszkańcy w wieku produkcyjnym (procent ogółu)

34 051

(62,04%)

68 429

(63,06%)

 

2 735 057

(60,33%)

 

23 277 000

(60,6%)

 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (procent ogółu)

8 409

(15,32%)

17 272

(15,92%)

772 095

(17,03%)

 

8 220 000

(21,4%)

 

Tab.: zestawienie najważniejszych danych makroekonomicznych Raciborza w relacji do całego kraju;
źródło: oprac. własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 2018 rok

*stan na 2018 rok

 Zaktualizowano: 2020-04-18

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H