Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Karta Dużej Rodziny

banner karta duzej rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu  może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę można znaleźć na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Naklejka na punkty honorujące Kartę Dużej Rodziny 

Kto może otrzymać Kartę Dużych Rodzin?

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

 1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
 3. dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Od 01.01.2019 roku o przyznane Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosków.

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny (należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów):

 1. Wniosek (dostępny na stronie internetowej  lub Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta lub Wydziale Spraw Społecznych na III p. pokój 319). Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci ( dostępne na stronie internetowej  lub Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta lub Wydziale Lokalowym i Spraw Społecznych na parterze pokój 17)
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie (dostępne na stronie internetowej  lub Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta lub Wydziale Lokalowym i Spraw Społecznych na parterze pok.17) o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
  5. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka)  - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez właściwe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  6. w przypadku osób wnioskujacych o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej konieczne jest ponadto dołączenie oświadczenia dot. informacji o osobach, które bedą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym.

 

Zdjęcie prezentujące awers i rewers karty

Jakie uprawnienia daje karta?

Wykaz uprawnień  wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny oraz wykaz instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom są dostępne na witrynie internetowej www.rodzina.gov.pl. Rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny będą mogły liczyć np. na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną.


Karta wydawana jest bezpłatnie!

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 01.03.2024 r. 15 zł

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że co do zasady Karta przyznawana jest bezpłatnie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wniosek dotyczy np. przyznania Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie ważności Karty, zmiana danych na Karcie), nie jest istotne, czy poprzednia Karta była w jednej, czy w obu formach – wnioskując o nową Kartę wnioskodawca nie jest związany tym, jaką formę miała jego poprzednia Karta – nie ponosi zatem opłaty za taki wniosek. W przypadku wnioskowania o duplikat Karty, wnioskodawca ponosi jedynie opłatę za duplikat – może zamówić go w obu formach, niezależnie, czy utracona Karta była tylko w formie tradycyjnej, czy także w elektronicznej.

Opłatę za domówienie drugiej formy Karty wnioskodawca ponosi zatem jedynie w sytuacji, gdy posiada ważną Kartę i chce do tej posiadanej Karty domówić jej drugą formę. Opłaty tej nie ponosi się, jeśli w wyniku rozpatrzenia wniosku przyznawana jest Karta z nowym numerem (z wyjątkiem duplikatu, ale wówczas ponosi się jedynie opłatę za duplikat).

Przyznanie drugiej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł za każdą domówioną Kartę.

Wszelkie informacje o programie można uzyskać w Wydziale Lokalowym i Spraw Społecznych na parterze w pokoju 17 bądź telefonicznie 32 7550621

Wnioski o przyznanie Kart można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu lub w plikach do pobrania poniżej

APLIKACJA MOBILNA

Każdy posiadacz aktywnej Karty może wyświetlić kartę w aplikacji mObywatel.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel ( np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

 Jeśli zapomniałeś hasła do mobilnej Karty Dużej Rodziny https://mkdr.gov.pl/soh/views/passwordReset.html

 

 

Obrazek Śląskie dla Rodziny

„Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny”

Projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” został wprowadzony przez Samorząd Województwa Śląskiego we wrześniu 2014 roku. Od maja 2015 roku dokument obowiązuje na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 jako program wojewódzki. W dniu 16 grudnia 2019 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr VI/16/10/2019 w sprawie aktualizacji Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem programu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez:

 • promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,
 • zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

oraz

 • wspieranie dostępu rodzin do dóbr i usług.

Zniżki oferowane w ramach programu rodzinom wielodzietnym zamieszkującym w województwie śląskim przez instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego udzielane są na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny). Do programu systematycznie zapraszani są nowi partnerzy – przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Kategoria: Karta dużej rodziny [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2018-12-28 Informacja do wniosku KDR.pdf
ilość pobrań: 640
Informacja do wniosku KDR.pdf 37.99KB zobacz
pdf 2018-09-20 Instrucja wypełniania informacji o osobach, które będą mogły wyślwietlać elektroniczną na swoich urądzeniach mobilnych.pdf
ilość pobrań: 642
Instrucja wypełniania informacji o osobach, które będą mogły wyślwietlać elektroniczną na swoich urądzeniach mobilnych.pdf 371.06KB zobacz
pdf 2018-09-20 Instrukcja - wypełnianie wniosku przez empatię ( dodatkowa forma elektronicza).pdf
ilość pobrań: 760
Instrukcja - wypełnianie wniosku przez empatię ( dodatkowa forma elektronicza).pdf 2.81MB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2018-12-28 Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
ilość pobrań: 1426
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka 83.55KB zobacz
pdf 2018-12-28 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
ilość pobrań: 1500
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki 85.74KB zobacz
pdf 2018-12-28 Oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej
ilość pobrań: 2096
Oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej 84.18KB zobacz
pdf 2018-12-28 Informacja o osobach uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej
ilość pobrań: 1463
Informacja o osobach uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej 89.9KB zobacz
Kategoria: Aktualności - koronawirus
pdf 2021-06-16 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.pdf
ilość pobrań: 921
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.pdf 99.54KB zobacz
do góry