Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Obowiązujące akty prawne

I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 1. Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II). Genewa. 1977.06.08. Dz. U. 1992, Nr 41, poz.175
 2. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. Dz. U. 1957, Nr 46, poz.212
 3. Umowa z 19 czerwca 1951 r. między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych. Dz. U. 2000, Nr 21, poz. 257 z poźn. zm. 

II. USTAWY 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I FINANSE 

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2057.
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Dz. U. z 2023, poz. 2194.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym t.j. Dz. U. z 2023,  poz. 122, z późn. zm. 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

 1.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1897 

STAN WYJĄTKOWY 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1928 

STAN WOJENNY 

 1. Ustawa z dnia z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2091.

SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA 

 1. Ustawa z dnia z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Dz. U. z 2022, poz. 2305 z późn. zm..
 2. Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium t.j. Dz. U. z 2023,  poz. 807.
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840 z późn. zm. 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA I SUSZE 

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne t.j Dz. U. z 2023, poz. 1478, z późn. zm. 
 2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi t.j. Dz. U. 2023,  poz. 272 z późn. zm.

OCHRONA RADIACYJNA 

 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1173 z późn. zm.

INFORMACJE NIEJAWNE 

 1. Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. 2023, poz. 756 z późn. zm.
do góry