I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 1. Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II). Genewa. 1977.06.08. Dz. U. 1992, Nr 41, poz.175
 2. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. Dz. U. 1957, Nr 46, poz.212
 3. Umowa z 19 czerwca 1951 r. między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych. Dz. U. 2000, Nr 21, poz. 257 z poźn. zm. 

II. USTAWY 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I FINANSE 

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. t.j z 2013 r., poz. 267 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. t.j. z 2009, Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. t.j. z 2013,  poz. 1166. 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

 1.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz. U. 2014, poz. 333 j.t.. 

STAN WYJĄTKOWY 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 985 z późn. zm. 

STAN WOJENNY 

 1. Ustawa z dnia z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2002, Nr 156, poz. 1301 z późn. zm. 

SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA 

 1. Ustawa z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. t.j. z 2012, poz. 461 z późn. zm. 
 2. Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Dz. U. 1999, Nr 93, poz. 1063 z późn. zm. 
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA I SUSZE 

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. t.j z 2012, poz. 145, z późn. zm. 
 2. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Program dla Odry - 2006” Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1067 z późn. zm. 
 3. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi Dz. U. 2011, Nr 234, poz. 1385. 

OCHRONA RADIACYJNA 

 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. t.j. z 2012, poz. 264 

INFORMACJE NIEJAWNE 

 1. Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228,. 

INNE

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 182. 

III. ROZPORZĄDZENIA 

ADMINISTRACJA

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa Dz. U. 2010, Nr 34, poz.181
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej Dz. U. 2010, Nr 83, poz.542

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. 2011, Nr 46, poz. 239 z późn. zm. 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. Dz. U. 1998, Nr 94, poz.598 z późn. zm 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin Dz. U. 2004, Nr 1, poz. 6 
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Dz.U.2009, Nr 210, poz.1627 

OBRONA CYWILNA 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności Dz. U. 1993, Nr 91, poz. 421 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin Dz. U. 2002, Nr 96, poz. 850 
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska Dz. U. 2005, Nr 60, poz. 518 
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej Dz. U. 2005, Nr 60, poz. 519 
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 576 
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach Dz. U. z 2013, poz.96 
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej. Dz. U. 2001, nr 144, poz. 1619 
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Dz. U. 2004, Nr 212, poz. 2153 

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

 1. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych Dz. U. 1953, Nr 23, poz. 93, z późn. zm. 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. Dz. U. 1953, Nr 37, poz. 158 
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych Dz. U. 1999, Nr 55, poz. 573 
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu Dz. U. 2003, Nr 41, poz. 347 
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze. Dz. U. 2003, Nr 131, poz. 1219 z późn. zm. 

STAN WOJENNY 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego Dz. U. 2004, Nr 200, poz. 2055 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach Dz. U. 2004, Nr 219, poz. 2219 

SPRAWY OBRONNE 

 1. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej Dz. U. 2002, Nr 122, poz. 1049 z późn. zm. 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony Dz. U. 2003, Nr 116, poz. 1090 
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego. Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 150 z późn. zm. 
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 151 z późn. zm. 
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 152 
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Dz. U. 2004, Nr 98, poz. 978 
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego Dz. U. 2004, Nr 152, poz. 1599 z późn. zm. 
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów ączności na potrzeby obronne państwa Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1855 
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju Dz. U. 2004, Nr 181, poz. 1872 z późn. zm. 
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2004, Nr 203, poz. 2081 z późn. zm. 
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa Dz. U. 2004, Nr 219, poz. 2218 
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2307 z póżn. zm. 
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystaniapodmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach DZ.U. 2012, poz. 741. 
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Dz. U. 2004, Nr 210, poz. 2136 z późn. zm. 
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. Dz. U. 2009 Nr 202, poz. 1566 z późn. zm. 
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Dz. U. 2009, Nr 202, poz. 1565 
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Dz. U. 2004, Nr 98, poz. 978 

INFORMACJE NIEJAWNE 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności. Dz. U. 2011, Nr 288, poz. 1692 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 7 grudnia 2011 r.. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania dokumentów niejawnych Dz. U. 2011, Nr 276, poz. 1631 z pozn. zm. 
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego Dz. U. 2011, Nr 159, poz. 948 

OCHRONA RADIACYJNA 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych Dz. U. 2005, Nr 20, poz. 169 z późn. zm. 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego Dz. U. 2005, Nr 20, poz. 168 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, SUSZE 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy Dz. U. 2011, Nr 247 poz. 1477 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H