I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 1. Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II). Genewa. 1977.06.08. Dz. U. 1992, Nr 41, poz.175
 2. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. Dz. U. 1957, Nr 46, poz.212
 3. Umowa z 19 czerwca 1951 r. między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych. Dz. U. 2000, Nr 21, poz. 257 z poźn. zm. 

II. USTAWY 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I FINANSE 

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 506
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. t.j z 2018 r., poz. 2096

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. t.j. z 2018, poz. 620, z późn. zm.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. t.j. z 2018,  poz. 1401, z późn. zm. 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

 1.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz. U. t.j. z 2017, poz. 1897 

STAN WYJĄTKOWY 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Dz. U. t.j. z 2017, poz. 1928 

STAN WOJENNY 

 1. Ustawa z dnia z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. t.j. z 2017, poz. 1932

SPRAWY OBRONNE I OBRONA CYWILNA 

 1. Ustawa z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. t.j. z 2018, poz. 1459 z późn. zm. 
 2. Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Dz. U. t.j. z 2018,  poz. 2110 z późn. zm. 
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. t.j. z 2018, poz. 2067 z późn. zm. 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA I SUSZE 

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. t.j z 2018, poz. 2268, z późn. zm. 
 2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi Dz. U. t.j. 2019, Nr 234, poz. 1317. 

OCHRONA RADIACYJNA 

 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. t.j. z 2018, poz. 792 z późn. zm.

INFORMACJE NIEJAWNE 

 1. Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. 2019, poz. 742,

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H