Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Organizacje społeczne

 

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej należy do zadań własnych gminy. Obejmują one miedzy innymi sprawy bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (art. 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).


Gmina jako podstawowa jednostka samorządu lokalnego i działający w jej imieniu prezydent jako organ wykonawczy realizuje wyżej wymienione zadania przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, jak również służb inspekcji, straży. Służby te działają na podstawie odrębnych przepisów, posiadają odpowiednie przygotowanie, potencjał kadrowy oraz sprzęt i wyposażenie do prowadzenia profilaktyki i działań ratowniczych.


Na terenie Miasta Racibórz działają 4 terenowe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz Zakładowa Straż Pożarna przy zakładach HENKEL SA w Raciborzu:


1. OSP Racibórz Markowice, 47 – 400 Racibórz, ul. Arki Bożka 20 A
2. OSP Racibórz Miedonia, 47 – 400 Racibórz , ul. Podmiejska 38
3. OSP Racibórz Sudół, 47 - 400 Racibórz, ul. Hulczyńska 154
4. OSP Racibórz Brzezie, 47 – 400 Racibórz, ul. Bitwy Olzańskiej 28
5. ZOSP „HENKEL”, 47 - 400 Racibórz, ul. Stalowa

 

 

do góry