• Język migowy
 • BIP

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie zarządzania (reagowania) kryzysowego:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi Miasta wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania (reagowania) kryzysowego na obszarze miasta,
 • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.
 • Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

Podstawa prawna działania:

 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - art. 5: "Rzeczpospolita Polska ... zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14:
 • "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
 • W szczególności zadania własne obejmują sprawy: .
 • 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, ."
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
 • Zarządzenie Nr 683 /2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
do góry