Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Rzemieślnicza

Położenie

Działka gruntu położona w Raciborzu przy ul. Rzemieślniczej

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Rzemieślniczej. Działka jest częściowo ogrodzona, stanowi nieuporządkowany teren zielony, we fragmencie utwardzony kostką brukową i płytami betonowymi.
Nieruchomość graniczy z nieruchomościami zabudowanymi oznaczonymi adresowo ul. Rzemieślnicza 12 i Rzemieślnicza 14.
Od strony północno-wschodniej, przy granicy z działkami nr 718/76 i 719/76 k.m. 9 obręb Ostróg, nieruchomość jest nieogrodzona a istniejące ogrodzenie (mur ceglany oraz płot drewniany) jest faktycznie usytuowane na wyżej
wymienionych działkach sąsiednich, nie stanowiących własności Gminy.
Na nieruchomości mogą się znajdować sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, a nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych, obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Nabywca nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanego zagospodarowania nieruchomości, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Oznaczenia geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie nr 846/77 k.m. 9 obręb Ostróg o powierzchni 0,0263 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/469/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia
25 maja 2005 r., działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem:
K7MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (100% powierzchni działki). Na działce wrysowano strefę ingerencji konserwatorskiej „B”.
Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte są w powołanej uchwale o planie miejscowym.

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1R/00022352/9 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Miasta Racibórz.

Forma zbycia

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu.

Cena wywoławcza

60000.00

Wadium

6000.00

Termin przetargu

2024-02-29

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6 000 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A., z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 22 lutego 2024 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 216 (II piętro), telefon: 32 755 07 41, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2024-02-07 ogłoszenie I ul. Rzemieslnicza.pdf
ilość pobrań: 50
ogłoszenie I ul. Rzemieslnicza.pdf 729.67KB zobacz
pdf 2024-02-07 ortofotomapa ul Rzemieślnicza.pdf
ilość pobrań: 41
ortofotomapa ul Rzemieślnicza.pdf 2.58MB zobacz

 

do góry