• Język migowy
  • BIP

Raport z budowy obwodnicy

2019-12-02
Raport z budowy obwodnicy
Raport z budowy obwodnicy

Za nami kolejny miesiąc intensywnych prac przy budowie obwodnicy Raciborza - Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna. Co słychać na budowie? Oto raport inwestora - Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Po zakończeniu etapu robót przygotowawczych związanych m.in. z wycinką drzew, rozbiórką obiektów kubaturowych, budową dróg dojazdowych i technologicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania budowy – wykonawca przystąpił do planowej realizacji kolejnych robót kontraktowych. Planowane odcinkowe odhumusowanie pasa drogowego umożliwiło przystąpienie do robót związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego z wykorzystaniem technologii dostosowanych do stwierdzonych warunków gruntowych.


W zakresie robót ziemnych, wykonawca obecnie realizuje prace związane z wykonaniem wykopów i nasypów w zaplanowanych lokalizacjach w ciągu trasy głównej oraz dróg serwisowych. Roboty ziemne są prowadzone w koordynacji z realizacją robót związanych z montażem przepustów drogowych oraz likwidacją kolizji istniejącego uzbrojenia doziemnego i linii kablowych napowietrznych z pasem drogowym. Kolidujące elementy lub odcinki istniejącego uzbrojenia, aktualnie podlegają przebudowie zgodnie z dokumentacją projektową. Obecnie realizowane roboty związane z likwidacją kolizji branżowych obejmują istniejące media branży elektroenergetycznej SN i NN, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Równolegle do robót ziemnych i branżowych, Wykonawca aktualnie realizuje również roboty mostowe w zakresie związanym ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod podpory obiektu MG-1 (most drogowy przez rzekę Odra) oraz roboty związane ze zbrojeniem fundamentu podpory obiektu WG-3 (wiadukt drogowy w ciągu trasy głównej nad poprzeczną drogą lokalną).


W zakresie tymczasowej organizacji ruchu, wykonawca nie planuje w najbliższym czasie wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych, które stanowiły by utrudnienia zdecydowanie odczuwalne przez użytkowników dróg. Planowane w najbliższym czasie wdrozżenie tymczasowej organizacji ruchu związane z oznakowaniem wyjazdu z budowy na ul. Rudzkiej w ciągu drogi DW919 tuż za kanałem Ulga, na kierunku: do Raciborza – wprowadza odcinkowe ograniczenie prędkości bez ograniczeń w zakresie zachowania dwupasowego ciągu komunikacyjnego.

do góry