Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Odpady komunalne/Stawki opłat obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku

Stawki opłat obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku

  • 21,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny,
  • 19,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny oraz kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym,
  • 42,00 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku zmiany stawki wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Raciborza, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w wcześniej złożonych deklaracjach.

Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

Uwaga! Jeśli jesteś najemcą, lokatorem lub właścicielem lokalu, mieszkania w budynku wielorodzinnym deklarację zamiast do Urzędu Miasta Racibórz złóż swojemu zarządcy lub administratorowi budynku. Opłata będzie pobierana z pozostałymi opłatami za dany lokal czy mieszkanie.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, prezydent miasta wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pamiętajmy, że to, co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.

Nowe prawo dla czystego środowiska - kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Racibórz jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 10, tel. +48 32 415 34 24 wew. 135

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Racibórz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  • Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o.,ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Składowisko Odpadów Innych niż Obojętne i Niebezpieczne
  • Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Kompostownia Odpadów
  • Empol Sp. z o. o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz Mechaniczno - Biologiczna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Powyższe instalacje tworzą Zintegrowane Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych gwarantujące zagospodarowanie całego strumienia odpadów pochodzących z Raciborza.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Odpady komunalne
pdf 2022-07-18 Obowiązująca Uchwała Nr XXXV-513-2021 - stawki opłat-1.pdf
ilość pobrań: 389
Obowiązująca Uchwała Nr XXXV-513-2021 - stawki opłat-1.pdf 200.23KB zobacz
pdf 2021-02-16 Uchwala Nr XXI-293-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny
ilość pobrań: 475
Uchwala Nr XXI-293-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny 213.1KB zobacz
do góry