Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Odpady komunalne/Jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w (..)

Jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w Raciborzu?

Od dnia 1 stycznia 2022r. usługę odbioru odpadów realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajdziesz w tabeli w dalszej części strony.

Pojemniki lub worki należy wystawiać w dniu odbioru najpóźniej do godz. 6.00 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki na odpady. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • Zakupić pojemniki w zadeklarowanej liczbie i zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz; 
 • Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., (tel. + 48 32 415 3424).

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyjnych/dzwonach jest systemem miejskim ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.

Na dzielnicach został utrzymany system workowy zbiórki odpadów segregowanych.

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązuje wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta znajdują się na dole strony.

Miasto zapewni zagospodarowanie 10 frakcji odpadów to jest:

 1. papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
 2. szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
 3. metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 4. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 5. odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych,
 6. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,
 7. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych, tekstyliów, a w szczególności odzieży, tkanin, wełny,
 8. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,
 9. zużytych opon,
 10. odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

Oprócz odbioru odpadów od mieszkańców Miasto Racibórz organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w firmach, przedsiębiorstwach instytucjach publicznych i innych.

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty jest zależna od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, czyli korzystających z systemu odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta Racibórz. Wzór deklaracji znajdziesz na dole strony. Również w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość należy zmienić deklarację.

Opłatę należy wnosić co kwartał, w terminach do 15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy ta opłata tj. do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca.

Nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to: 
52 1050 1070 1000 0024 5938 2475.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Racibórz lub w kasie Urzędu Miasta pokój nr 116 (I piętro).

do góry