Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Aktualna jakość powietrza

Aktualna jakość powietrza

Od dnia 25.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Na obszarze niemal całego województwa śląskiego (wyjątek stanowi Bielsko-Biała) występuje I poziom ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (1 ng/m3) w pyle zawieszonym PM10.

Jakość powietrza

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Na terenie Miasta Racibórz przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowana jest stacja pomiarowa na której prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Bieżące informacje o jakości powietrza w Raciborzu pochodzące ze stacji pomiarowej przy ul. Wojska Polskiego można zobaczyć klikając w linki poniżej:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/11794/3/0

Poniżej link do powiadomień o jakości powietrza publikowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12

Prognozy jakości powietrza dostępne są pod adresem:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie 

Poziomy ostrzegania
Obowiązujący od 6 lipca 2020 r. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego przyjęty Uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. wprowadza trzy poziomy ostrzegania:

   I Poziom (żółty) – powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego.
   II Poziom (czerwony) – ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania.
   III Poziom (brązowy) – alarm smogowy - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego.

Poziom I - związany jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.

Poziom II - wprowadzany jest po uzyskaniu informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 100 μg/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach z ostatniej doby.

Poziom III - wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, kiedy poziom stężenia dobowego PM10 wynosi 150 μg/m3 w pomiarach z ostatniej doby.

Zalecenia w przypadku wystąpienia poziomów ostrzegania

W przypadku ogłoszenia POZIOMU II osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Wystąpienie POZIOMU III oznacza, że wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe (cierpiące z powodu chorób serca i z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Zalecenia w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza (przy POZIOMIE II i III):
1) ograniczenie prac powodujących zapylenie np.: stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe;

2) ograniczenie stosowania kominków;

3) korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

do góry