do góry

Logo Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013

Nazwa Beneficjenta: MIASTO RACIBÓRZ

Wartość projektu: 5 701 137,24 PLN

Wartość dofinansowania: 4 502 252,30 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU pn.: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”

kompostowniaPrace związane z realizacją projektu rozpoczęły się w roku 2007 od przygotowania koncepcji rozbudowy systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym zostało poprzedzone wpisaniem niniejszego projektu na listę projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Od roku 2007 w ramach wdrożenia projektu zrealizowano:

 • Koncepcję programowo - przestrzenną.
 • kompostowniaDokumentację projektową - komplet.
 • Wstępne Studium Wykonalności.
 • Dokumentację aplikacyjną, w tym Studium Wykonalności.
 • Wybrano Wykonawcę na działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu.
 • Wybrano Wykonawcę robót budowlanych i w styczniu 2010 roku rozpoczęto rzeczową realizację projektu.

Na dzień 15 lutego 2011 roku zaawansowanie wykonanych robót budowlanych od początku budowy - zgodnie z protokołem odbioru robót wynosi 29,8 %.

kompostownia 1Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu z dnia 2 września 2010 roku zakończenie i rozliczenie finansowe projektu ustalono na dzień 31 grudnia 2010 roku. Jednak ze względu na konieczność wykonania robot dodatkowych oraz wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w II kwartale 2010 roku Miasto Racibórz wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji. W dniu 19 listopada 2010 roku Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na zmianę terminu rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji na 31 lipiec 2011 roku. Termin finansowego zakończenia realizacji inwestycji uzgodniono na 30 wrzesień 2011 r.

kompostownia 2– Projekt pn.: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. 

maszyna wzorcowaW dniu 11 kwietnia 2011 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, Miasto Racibórz podpisało umowę na dostawę maszyn i urządzeń technologicznych stanowiących wyposażenie technologiczne kompostowni odpadów.

Ostatecznie wartość zamówienia brutto wyniosła 2 840 931,00 zł.

Zgodnie z umową Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na teren kompostowni następujący zestaw maszyn i urządzeń:

 • Rozdrabniarko mieszarkę,
 • Samobieżną przerzucarkę pryzm kompostu,
 • maszyna wzorcowa 1Ładowarkę kołową teleskopową z wymiennym osprzętem,
 • Sito bębnowe do przesiewania kompostu,
 • Rębak do zrąbkowania gałęzi,
 • Instalację do zraszania pryzm kompostowych,
 • Urządzenia pomiarowe: miernik temperatury i wilgotności materiału kompostowego.

Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu obsługi dostarczonych maszyn i urządzeń.

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie:

 • 04.07.2011 r. dostawa urządzeń na teren kompostowni,
 • 11.07.2011 r. zakończenie szkolenia pracowników i dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

Zgodnie z wcześniej podpisaną umową w dniu 4 lipca 2011 roku na teren kompostowni przy ul. Rybnickiej dostarczono komplet maszyn i urządzeń technologicznych stanowiący wyposażenie kompostowni odpadów ulegających biodegradacji.

W dniu 11 lipca 2011 roku zaplanowano zakończenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych maszyn oraz ostateczny odbiór przedmiotu umowy.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe projektu zaplanowano na 31 lipiec 2011 roku.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia dostarczonych maszyn.

W dniu 27 lipca2011 na terenie Urzędu Miasta Racibórz odbyła się konferencja prasowa podsumowująca zakończenie inwestycji p.n. „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”. W dniu 12 lipca 2011 roku Miasto Racibórz podpisało z wykonawcą robót budowlanych protokół końcowy, a tym samym potwierdziło rzeczowe zakończenie realizacji projektu. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. m/n: burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu raciborskiego, dziennikarze, osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Poniżej przedstawiamy prezentację projektu, jaką zaprezentowano uczestnikom konferencji.

kategoria: Kompostownia [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pps Prezentacja - kompostownia 12-04-18 08:37 6.1MB pobierz plik: Prezentacja - kompostownia

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H