Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
12 Marzec 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców

Informacja o terminie zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2020 roku - cele mieszkaniowe.

 Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

    • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.
    • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby  w dniu przekształcenia,  tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.
    • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
    • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r.
    • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty (opłata jednorazowa) – na wniosek.
    • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek. Wniosek wypełnia się osobiście w Urzędzie Miasta, pokój 220. Konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bonifikaty (tj. orzeczenie, legitymację, Kartę Dużej Rodziny)

DLA KOGO BONIFIKATA:

Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1)osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem16 roku życia, lub zamieszkującym wdniuprzekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
2)członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907), 17) Dodany przez art. 20 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r.,z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.
DziennikUstaw–8–Poz. 13929.01.2020
3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4)kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752i 2020),
5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.18)), lub ich opiekunom prawnym –

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób

 

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

 

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

UWAGA!

Obowiązek zapłaty należności we wskazanych terminach, dotyczy:


    • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia,


    • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie otrzymali jeszcze ww. zaświadczenia  – BEZ WEZWANIA, W USTALONEJ WYSOKOŚCI RÓWNEJ OPŁACIE Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ZA ROK 2018

Informacja o terminie zapłaty opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w 2020 roku - niepodlegającej przekształceniu praw w dniu 1 stycznia 2019 roku


Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.                     

 

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2019*/ za rok 2020*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020” w placówkach  Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji, bądź w kasie Urzędu Miasta Racibórz, przy ulicy Króla Stefana Batorego nr 6,
   
* odpowiednio za dany rok

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H