Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/Dotacja Miasta Racibórz na renowację zabytkowej kamienicy

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Dotacja Miasta Racibórz na renowację zabytkowej kamienicy

2022-04-19
 

Kamienica zlokalizowana przy ul. Króla Stefana Batorego 4 w Raciborzu zostanie odnowiona przy wsparciu finansowym Miasta Racibórz. Kwota dotacji wyniosła 150 000 tys. zł. i stanowi 48,67% szacowanych kosztów kwalifikowanych zadania.

Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XLII/597/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przydzielenia  dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wsparcie otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa Batorego 4 w Raciborzu, zgodnie z rozpatrzonym pozytywnie wnioskiem. Tym samym zobowiązała się wykonać zadanie polegające na  renowacji elewacji kamienicy a także wymianie pokrycia dachu wraz z wymianą i naprawą okien, drzwi, włazów, kominów i rur spustowych w terminie do 10 października 2022 r.

Kamienica zlokalizowana przy ul. Króla Stefana Batorego 4, w bliskim sąsiedztwie Rynku, ma wyjątkową wartość historyczną i artystyczną - jest to jedna z najpiękniejszych secesyjnych kamienic w Raciborzu. Została wzniesiona około roku 1900 jako budynek mieszkalny i taką funkcję posiada do dziś. Mimo zniszczenia w 1945 r. dużej części kamienicy od strony zachodniej (od ul. Króla Stefana Batorego - skrzydło nie zostało odbudowane) i pomimo późniejszych remontów kamienica zachowała swój secesyjny wystrój. Jest zachowanym materialnym dziedzictwem dawnego miasta Ratibor, pamiątką budownictwa stylu początku XX w nurcie secesji. Cenne sztukaterie na elewacji wymagają wzmocnienia, tynki odspajają się i należy je uzupełnić. Pokrycie dachu, obecnie w złym stanie wymaga wymiany. Ostatni remont kamienicy miał miejsce w latach 1997-1998.

Kamienica została wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego w 1993 r.

Zasady udzielania dotacji przez Miasto Racibórz na renowację zabytków zostały określone w Uchwale Nr IX/120/2011 w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Racibórz.

do góry