Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030

 

Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 to kluczowy dokument, który wyznacza  cele, wizję oraz strategiczne i operacyjne kierunki na wielu płaszczyznach. Określa również strukturę funkcjonalno - przestrzenną miasta i jest punktem wyjścia do kształtowania polityki przestrzennej Raciborza i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Miasta Racibórz podjęła Uchwałę nr XXV/353/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Prace nad Strategią były prowadzone na podstawie w/w Uchwały. Pierwszy krok w formułowaniu założeń do Strategii stanowiło przeprowadzenie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta. Opracowany dokument diagnozy stanowił materiał otwierający debatę nad kierunkami rozwoju miasta, w tym jego modelem funkcjonalno-przestrzennym. Wyniki diagnozy zostały skojarzone z wynikami prowadzonego równolegle badania ankietowego skierowanego do mieszkańców Raciborza oraz z wnioskami ze spotkań warsztatowych prowadzonych zarówno w gronie mieszkańców poszczególnych dzielnic, jak również w trzech grupach tematycznych, obejmujących zagadnienia: życia społecznego, kultury i spędzania czasu wolnego, edukacji, zdrowia oraz polityki społecznej; polityki przestrzennej i środowiskowej, transportu i mieszkalnictwa; rozwoju gospodarczego i rynku pracy. Zrealizowano także cykl spotkań z mieszkańcami zarówno w formule on-line jak i w terenie. Strategia była opracowywana na zasadzie  szeroko zakrojonego partycypacyjnego podejścia do kształtowania treści najważniejszego dokumentu  opisującego pożądaną przyszłość miasta. Realizacja powyższych etapów umożliwiła przeprowadzenie bilansu strategicznego Raciborza przez identyfikację kluczowych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju miasta, a następnie ich powiązanie ze sobą w nalizie SWOT. Dało to podstawę do wypracowania postanowień staretgicznych - tj. w pierwszej kolejności wizji Raciborza w perspektywie roku 2030, modelu funkcjonalno - przestrzennego  Raciborza oraz struktury celów, na którą składają się cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki działań i przedsięwzięcia strategiczne. Projekt Strategii podlegał również ocenie oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji. Wyniki prac przedstawione są na poniższych grafikach.

Grafika zostań strategiem - życie w mieście i społeczeństwoZostań strategiem - przestrzeń, ekologia, transport  i mieszkania

Zostań strategiem - głos mieszkańcówZostań startegiem - gospodarka, biznes, nauka

Grafiki przedstawiające wyniki prac nad Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030

dr Marcin Baron

Całością prac nad Strategią kierował dr Marcin Baron – doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami.  

Bardzo cieszy aktywność i zaangażowanie mieszkańców w działania partycypacyjne, mimo wielu niedogodności spowodowanych ograniczeniami wprowadzonymi w związku ze zwalczaniem pandemii. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie! Dobrze jest mieszkać wśród ludzi aktywnych, którym zależy na przyszłosci naszego miasta.

 

Zarówno Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 jak i dokumenty powstałe w trakcie jej opracowywania dostępne są do pobrania w tabeli u dołu strony.

Kategoria: Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-12-30 Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii
ilość pobrań: 241
Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii 1.71MB zobacz
pdf 2021-12-30 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii
ilość pobrań: 279
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii 3.44MB zobacz
pdf 2021-12-30 Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii
ilość pobrań: 211
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii 828.25KB zobacz
pdf 2021-12-30 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (Strategia +OOŚ)
ilość pobrań: 190
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (Strategia +OOŚ) 0.99MB zobacz
pdf 2021-12-30 Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030
ilość pobrań: 827
Strategia rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 4.16MB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Strategia Rozwoju Miasta
pdf 2023-06-27 Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2022.pdf
ilość pobrań: 81
Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2022.pdf 1.1MB zobacz
pdf 2024-04-23 Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2023.pdf
ilość pobrań: 49
Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2023.pdf 704.22KB zobacz
do góry