Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Bioodpady

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych). Bioodpady dzielimy na bioodpady zielone i bioodpady kuchenne. Dotychczasowy system w Raciborzu zakładał segregacje bioodpadów zielonych, przeznaczonych do kompostowania w raciborskiej instalacji. Pozostałe bioodpady były wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Nowelizacja przepisów zobowiązuje nas do wydzielenia ze strumienia zmieszanych odpadów całej frakcji bioodpadów.

Zbiórka nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji jest realizowana w dwojaki sposób zależny od rodzaju zabudowy:

  1. W zabudowie jednorodzinnej zbieramy odpady w brązowych workach dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Na start każda nieruchomość otrzyma dwa worki. Bezpłatnie przysługuje do 4 worków na bioodpady kuchenne w miesiącu. Odpady odbierane są raz na dwa tygodnie.
  2. W zabudowie wielorodzinnej należy zorganizować odrębne miejsce do gromadzenia odpadów
    kuchennych – możemy przechowywać je w specjalnych pojemnikach, wiaderkach lub w workach. Zarządca nieruchomości wyposażył punkt odbioru odpadów (altankę śmietnikową) w dodatkowy kontener do gromadzenia bioodpadów kuchennych oznaczony kolorem brązowym. Odpady odbierane będą dwa razy w tygodniu.

Zachęcamy wszystkich do kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie. Kompost taki bardzo dobrze użyźnia glebę, a mniejsza ilość oddanych śmieci wpływa na obniżenie kosztów gospodarki odpadami i późniejsze opłaty.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów, najważniejsze informacje o systemie, zasadach i opłatach można znaleźć na stronie: www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Odpady_komunalne

Ulga dla osób posiadających przydomowe kompostowniki

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta Racibórz uchwaliła wysokość ulgi, zgodnie z projektem przedstawionym przez Prezydenta Miasta, na kwotę 2 zł od osoby na miesiąc.

Zainteresowani właściciele nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. mają możliwość skorzystania z niższej opłaty. W tym celu, należy dokonać odpowiedniej adnotacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady zielone oraz kuchenne nie będą odbierane z takich posesji.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zostały natomiast określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz. Zgodnie z przywołanym Regulaminem, kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

  1. w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
  2. w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

do góry