Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Procedury planistyczne

Na przedmiotowych stronach publikowane są informacje dotyczące aktualnie realizowanych procedur planistycznych sporządzenia miejscowych planów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych dokumentów planistycznych. Dokuemnty planistyczne sporządzane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Aktualnie realizowane są następujące procedury planistyczne:

 

do góry