Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Projekt grantowy wymiana azbestowych pokryc dachowych

 

 

Miasto Racibórz otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami, PODDZIAŁANIE 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego (regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IŻ.01.24-288/2018) na realizację projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest

Wnioskowane dofinansowanie: 1 426 142,32

Całkowita wartość projektu: 1 501 202,44

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została  z Zarządem Województwa Śląskiego w dniu 28.11.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadań to 10.08.2021r.

Celem proj. jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Racibórz. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy ubiegali się o przyznanie dotacji celowej na usunięcie azbestu z budynków (obiektów) i odtworzeniem pokryć dachowych. Grantobiorca w ramach inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:
- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego i niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;
- odtworzenie pokrycia dachowego bud. mieszkalnego i niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac zw. z demontażem wyrobów zaw. azbest. Projekt realizowany jest w formule grantowej, zgodnie z wytycznymi – jego realizacja przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne, ekologiczne polegające na minimalizacji emisji włókien azbestu, podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Prezydent Miasta Racibórz Zarządzeniem nr 46/2019 z dnia 4 stycznia 2019r. przyjął Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu grantowego “Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”. Projekt skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Miasta Racibórz, w którym przeprowadzone zostaną prace związane z kompleksowym unieszkodliwianiem.

Nabór wniosków do projektu przeprowadzono w okresie od 7 stycznia 2019r. do 6 lutego 2019r. Pozwoliło to na określenie potrzeb i zakresu zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany azbestowych pokryć dachowych. wyrobów zawierających azbest.


W ramach projektu planowane jest usunięcie elementów zawierających azbest z 97 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz. Wśród wymienionych 97 obiektów zlokalizowanych na obrzeżach granic administracyjnych miasta, 46 to budynki mieszkalne, 51 to budynki użytkowe ( wiaty 7 szt, szopy, garaże 9 szt, budynki gospodarczo-inwentarskie 35 szt). Wśród budynków mieszkalnych 30 to obiekty o pierwszym stopniu pilności, 10 obiektów o drugim oraz 6 obiektów o trzecim stopniu pilności. W grupie pozostałych budynków 38 obiektów zaliczono do pierwszej grupy pilności, 11 obiektów do drugiej kategorii, 2 do trzeciej kategorii pilności.


Po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie grantu przeprowadzono ostateczną weryfikację formalno–prawną oraz merytoryczno-punktową w efekcie których utworzono „Listę zakwalifikowanych” i „Listę uzupełniającą”. Listy dostępne na dole strony.

W związku z rezygnacją części grantobiorców z udziału w projekcie, Prezydent Miasta Racibórz 16.06.2021 r. Zarządzeniem nr 1314/2021 zatwierdził zmiany w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego “Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”, umożliwiające przeprowadzenie naboru dodatkowego wniosków do projektu.

Nabór dodatkowy wniosków o przyznanie grantu przeprowadzany będzie w okresie od 1 lipca 2021 r. od godz. 7.30 do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 13.00.
Wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 II piętro, pok. 202.
Realizacja i wykonanie prac objętych wnioskami o przyznanie grantu z naboru dodatkowego – w terminem do 10 listopada 2021r.

 

kategoria: Powiązane pliki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zał. 6 Wniosek o wypłatę grantu.pdf 20-02-10 14:55 122.76KB pobierz plik: Zał. 6 Wniosek o wypłatę grantu.pdf
pdf Zał. 5 Formularz oferty Wykonawcy - odtworzenie pokryć dachowych.pdf 20-02-10 14:55 88.54KB pobierz plik: Zał. 5 Formularz oferty Wykonawcy - odtworzenie pokryć dachowych.pdf
pdf Zał. 4 Formularz oferty Wykonawcy - demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.pdf 20-02-10 14:55 94.47KB pobierz plik: Zał. 4 Formularz oferty Wykonawcy - demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.pdf
pdf Zał. 2 Wymagania dla Wykonawców.pdf 20-02-10 14:55 57.12KB pobierz plik: Zał. 2 Wymagania dla Wykonawców.pdf
pdf Regulaminu wraz z wnioskiem - tekst ujednolicony.pdf 21-06-24 15:10 370.2KB pobierz plik: Regulaminu wraz z wnioskiem - tekst ujednolicony.pdf
pdf Ogłoszenie o naborze dodatkowym - 2021 r.pdf 21-06-24 15:10 99.06KB pobierz plik: Ogłoszenie o naborze dodatkowym - 2021 r.pdf
pdf Zał. 3 Wniosek o przyznanie grantu.pdf 21-06-24 15:10 193.22KB pobierz plik: Zał. 3 Wniosek o przyznanie grantu.pdf
pdf Protokół odbioru końcowego.pdf 21-06-24 15:11 66.56KB pobierz plik: Protokół odbioru końcowego.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H