Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Dotacje na konserwację zabytków

Dotacje na konserwację zabytków

Miasto Racibórz udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Racibórz.

Reguły przydzielania dotacji zostały spisane w Uchwale Nr IX/120/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 24 sierpnia 2011 r.

O dotacje może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Mogą ubiegać się o nią także przedsiębiorcy, na zasadach pomocy de minimis.

Wnioski, według wzoru załączonego do uchwały, należy składać do Prezydenta Miasta Racibórz. Nie ma terminu do którego są one przyjmowane, trzeba jednak pamiętać, że zaplanowane prace remontowe, na które beneficjent otrzyma dotację należy wykonać w tym samym roku kalendarzowym co rok otrzymania dofinansowania. Wnioski o dotacje można składać w roku poprzedzającym jej otrzymanie. Będą realizowane według kolejności wpływu, stosownie do możliwości finansowych gminy, po dokonanej ocenie merytorycznej.

Otrzymane pieniądze można przeznaczyć tylko na nakłady konieczne na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Prace te należy określić już we wniosku, do którego dołącza się kosztorys inwestorski i pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie przedmiotowych prac.

Ponadto o dotacje na konserwację zabytków można starać się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności - rzecznik
rtf 2023-12-27 koszty kwalifikowane.rtf
ilość pobrań: 27
koszty kwalifikowane.rtf 53.8KB -
pdf 2023-12-27 uchwała w sprawie dotacji.pdf
ilość pobrań: 32
uchwała w sprawie dotacji.pdf 147.04KB zobacz
doc 2023-12-27 Zalacznik1.doc
ilość pobrań: 16
Zalacznik1.doc 57KB -
doc 2023-12-27 Zalacznik2.doc
ilość pobrań: 14
Zalacznik2.doc 35KB -
do góry