Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Oferta edukacyjna

Edukacja

W obszarze usług edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w Raciborzu działają zarówno placówki publiczne jak i niepubliczne. Są one prowadzone przez samorządy, osoby prawne lub fizyczne. Na terenie miasta znajdują się 4 żłobki ( w tym 2 prywatne i 2 publiczne), 3 placówki opieki dziennej, 20 placówek przedszkolnych (w tym 4 prywatne), 12 szkół podstawowych (w tym 2 niepubliczne) oraz 1 szkoła podstawowa dla dorosłych.

W Raciborzu funkcjonuje ponadto kilka różnych szkół ponadpodstawowych:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Raciborzu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 i 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH rto "SZKOŁA"
DIECEZJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RACIBORZU.

Część wyżej wymienionych szkół jest ukierunkowana na kształcenie zawodowe między innymi w specjalnościach: ekonomia, budowlanka i mechanika.

Jednostką naukową odpowiedzialną za kształtowanie sportowej postawy przy jednoczesnym rozwoju sfery intelektualnej jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, zwaną także Szkołą Mistrzostwa Sportowego (SMS). To swego rodzaju kuźnia talentów, przyciągająca najbardziej obiecujących sportowców z regionu w wieku podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. W raciborskiej SMS do dyspozycji kadry pedagogicznej i uczniów są: kryta pływalnia, nowoczesna hala sportowa z kompleksem lekkoatletycznym (wybudowana w 2014 roku), sauny, siłownie, tartan oraz – rzecz jasna – kompleksowo wyposażone sale dydaktyczne. Więcej informacji o Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wraz z ofertą edukacyjną znajdują się na stronie internetowej http://smsraciborz.pl/.

Racibórz zapewnia kształcenie zawodowe nie tylko na poziomie ponadgimnazjalnym, ale również wyższym. Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – jedyna w regionie publiczna uczelnia zawodowa działająca od 2002 roku. Przyciąga absolwentów szkół średnich dobrą ofertą kształcenia zarówno pod względem teoretycznym, ale i praktycznym na cenionych na rynku pracy kierunkach studiów magisterskich oraz pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), a także podyplomowych.Infografika przedstawiająca kierunki kształcenia na ANS

Uczelnia zajmuje ważne miejsce w całokształcie działań związanych z rozwojem Raciborza - jest istotnym elementem strategii rozwoju miasta. Miasto Racibórz od początku istnienia uczelni nawiązało z nią ścisłą, wielopłaszczyznową współpracę. Akademia Nauk Stosowanych współpracuje także z licznymi organizacjami oraz raciborskimi przedsiębiorstwami. W ramach podpisanej umowy o współpracy badawczo-rozwojowej z Zakładem Produkcyjnym Rafako S.A. współdziała w takich obszarach jak: koordynacja działalności naukowo-badawczej w ramach projektów realizowanych przez obie instytucje, specjalistyczny rozwój naukowo-pedagogiczny pracowników, organizowanie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i warsztatowych, staży oraz praktyk studenckich.

W ramach dotychczasowej, wielopłaszczyznowej współpracy Akademia Nauk Stosowanych oraz Urząd Miasta Racibórz podpisały porozumienie dotyczące powstania Centrum Biznesu Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Celem działalności Centrum ma być efektywne udrożnienie wzajemnych relacji pomiędzy nauką, biznesem a miastem. Intencją inicjatywy jest by Centrum Biznesu i Nowych Technologii włączyło biznes w realizację zadań Uczelni przy udziale Miasta. Tego typu działania mają wpływ na rozwój rynku pracy Raciborza. Misją centrum jest inicjowanie i nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców, a tym samym do działań na styku Biznes, Miasto, Uczelnia.

Więcej informacji o działalności Akademii Nauk Stosowanych znaleźć można na stronie internetowej uczelni https://akademiarac.edu.pl/

 Zaktualizowano: 2023-07-26

do góry