Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Potencjał ludzki

W Raciborzu podejmowane są różne inicjatywy mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla lokalnych przedsiębiorców.

W Raciborzu prężnie działa Powiatowy Urząd Pracy, który prowadzi na bieżąco monitoring rynku pracy, gromadzi informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wspiera przedsiębiorców w dokształcaniu pracowników, organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu zapobieganie odpływowi pracowników.

Podejmowane w Raciborzu działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego pozwalają osiągać realne rezultaty w postaci ponadprzeciętnych statystyk, lepszych w odniesieniu do województwa i kraju, znajdujących odzwierciedlenie w odpowiednich wskaźnikach. I tak np. stopa bezrobocia w 2022 roku wyniosła 3,8 proc.

Dynamika na raciborskim rynku pracy jest stosunkowo wysoka. 59,55% mieszkańców Raciborza jest w wieku produkcyjnym, a 15,6% w wieku przedprodukcyjnym.

 • Najliczniejszą grupą wiekową wśród mieszkańców powiatu raciborskiego są kobiety w wieku od 60-74 lat i mężczyźni w wieku od 30-39 lat.
 • W latach 2014-2020 stopa bezrobocia wahała się w granicach 7,4 - 4,6% co stanowi wartość niższą od średnich: krajowej oraz wojewódzkiej.
 • Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3,8%.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim w roku 2021 wyniosło 5 907,56 zł PLN, co odpowiadało 98,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
 • Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Raciborza 2 051 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 876 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 825.
 • 14,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Raciborza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo),
 • 44,1% w przemyśle i budownictwie,
 • 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
 • 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/Raciborz

Racibórz w liczbach. Infografika przedstawiająca strukturę ludności oraz zatrudnienia w podstawowych sektorach gospodarczych

Aktualne dane demograficzne oraz aktualne wskaźniki dotyczące rynku pracy dla konkretnych regionów oraz całej Polski można znaleźć na stronie internetowej Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

wskaźnik Racibórz Powiat Raciborski woj. Śląskie Polska
liczba mieszkańców  50 743 100 842 4 375 947  37 907 704
powierzchnia  75 km kw. 543,98 km kw.   12 333 km kw.  312 679 km kw.
 stopa bezrobocia  - 3,8% (2022 r.) 4,3%  5,8% 
 mieszkańcy w wieku produkcyjnym

29 366

61 715

2 564 231

22 385 400

 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym

8 919

16 235

764 798

6 992 641

Tab.: zestawienie najważniejszych danych makroekonomicznych Raciborza w relacji do całego kraju;
źródło: oprac. na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 2021 rok

 Zaktualizowano: 2023-07-26

do góry