Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Łączymy z energią - Montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych

Nabór uzupełniający w ramach projektu "Łączymy z energią"


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią…” na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego, w tym w Raciborzu. Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego prowadzony będzie w okresie od 1 września do 30 września 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://oze.subregion.pl/2020/08/nabor-uzupelniajacy-w-ramach-projektu-laczymy-z-energia/

O projekcie

Projekt „Łączymy z energią...” zakłada montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego tj.

        • Żory,
        • Jastrzębie-Zdrój,
        • Gmina Godów,
        • Rybnik,
        • Rydułtowy,
        • Gmina Marklowice,
        • Gmina Krzyżanowice,
        • Pszów,
        • Racibórz,
        • Wodzisław Śląski.

Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jak i produkcję energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest w formule grantowej. Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie ww. gmin.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, odpowiedzialne za przygotowanie, realizację, monitoring i rozliczenie projektu.

Na terenie Miasta Racibórz w ramach projektu zainstalowane zostaną:
- 104 instalacje fotowoltaiczne,
- 7 kotłów na pellet z biomasy,
- 4 pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.
W projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym od 30 marca 2018 r. do dnia 29 kwietnia 2018 r. i zostali zakwalifikowani do projektu.

Dla Beneficjenta

Umowa na dofinansowanie projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego, została podpisana w dniu 19 sierpnia 2019r. w Sali błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez przedstawicieli Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz Zarządu Województwa.

Jeśli złożyłeś wniosek w naborze przeprowadzonym w terminie 30.03.-29.04.2018 r. i zostałeś zakwalifikowany do udziału w projekcie (lista zakwalifikowanych wniosków zamieszczona została w załączniku), zapoznaj się z przedstawionymi poniżej etapami realizacji projektu:

1. Podpisz umowę powierzenia grantu ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa

Umowy zostaną przygotowane przez Subregion Zachodni w terminie wskazanym przez Beneficjenta w złożonej deklaracji gotowości realizacji grantu w ramach Projektu. O możliwości podpisania umowy Beneficjenci zostaną powiadomieni przez lokalnego specjalistę ds. zarządzania projektem.


2. Znajdź rzetelnego wykonawcę

Po podpisaniu umowy powierzenia grantu, Beneficjent dokonuje samodzielnego wyboru Wykonawcy z listy uprawnionych Wykonawców. Aby podpisać umowę montażu instalacji OZE z wybranym Wykonawcą, Beneficjent w pierwszej kolejności zobowiązany jest do pozyskania trzech ofert sporządzonych przez różnych Wykonawców, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do Regulaminu. Po zgromadzeniu ofert, należy wybrać jedną z nich i sporządzić formularz z wyboru oferty. Wzory wymienionych wyżej dokumentów zamieszczone zostały w załącznikach u dołu strony.


3. Zrealizuj i rozlicz inwestycję

Na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE, przysługuje Beneficjentowi 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy powierzenia grantu. Po wykonaniu instalacji objętej Projektem, Beneficjent zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni kalendarzowych zgłosić do lokalnego specjalisty ds. zarządzania projektem gotowość do odbioru instalacji. Odbioru, w ciągu 14 dni od zgłoszenia, dokonuje Inspektor Nadzoru wskazany przez Subregion Zachodni. Jeżeli odbiór przeszedł bez uwag, Beneficjent do 14 dni o podpisania protokołu odbioru zobowiązany jest do złożenia wniosku o wypłatę Grantu, która następuje w terminie do 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę Grantu.
Ważne! Grant przekazywany jest mieszkańcom w postaci refundacji poniesionych kosztów!

Szczegółowe informacje, w jaki sposób uzyskać grant, umieszczone zostały w zakładce Do pobrania, znajdującej się na stronie Subregionu Zachodniego. Znaleźć tam można prezentację ze spotkań informacyjnych przeprowadzanych z mieszkańcami przez przedstawicieli Subregionu Zachodniego.
Warto również odwiedzić zakładkę z Najczęściej zadawanymi pytaniami, gdzie na bieżąco zamieszczane są odpowiedzi na zadawane przez Beneficjentów projektu pytania. Na stronie umieszczony jest także formularz, który umożliwia zadanie nowego pytania.

Osoba do kontaktu w sprawach projektu

Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego


Izabela Stroka
Kontakt:
tel. 517 118 286
e-mail:

Codzienne dyżury telefoniczne i mailowe pełnione będą:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 15:30 - 18:30
- środa w godz. 17:30 - 19:30
- piątek w godz. 13:30 - 17:30

Wykonawcy

Dostawę i montaż instalacji OZE mogą dokonywać wyłącznie uprawnieni wykonawcy. Nabór wykonawców prowadzony jest w sposób ciągły. Wykonawcą instalacji OZE w ramach w ramach projektu – “Łączymy z energią“ – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:


1. Prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


2. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 mikroinstalacji OZE w ramach jednego lub wielu zadań.


3. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP (dla instalacji fotowoltaicznej).


4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające posiadanie polisy OC na kwotę minimum 200 000 zł obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wpis na listę uprawnionych Wykonawców instalacji PV w ramach Projektu i posiadanie jej przez cały okres realizacji inwestycji, co będzie podlegało bieżącej weryfikacji.


5. Dysponuje urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu:
Wykonawca ubiegając się o wpis na listę uprawnionych Wykonawców musi przedstawić karty katalogowe urządzeń składających się na przewidziane w ramach projektu instalacje OZE. Urządzenia o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie.


Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Związku przy ul. Rudzka 13C, 44 – 200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta wykonawcy do projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Listy uprawnionych Wykonawców są publikowane na stronie internetowej Subregionu Zachodniego.

Aktualna lista Wykonawców znajduje się na stronie https://oze.subregion.pl/wykonawcy/

kategoria: Powiązane pliki [15]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Zał.1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu_2.1.docx 19-10-31 13:30 25.98KB pobierz plik: Zał.1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu_2.1.docx
docx Zał.2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń_2.1.docx 18-03-30 12:19 40.9KB pobierz plik: Zał.2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń_2.1.docx
docx Zał.3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji OZE.docx 18-03-30 12:20 16.1KB pobierz plik: Zał.3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji OZE.docx
docx Zał.4 Protokół_odbioru.docx 18-03-30 12:20 15.11KB pobierz plik: Zał.4 Protokół_odbioru.docx
docx Zał.5 Karta weryfikacji technicznej_2.1.docx 18-03-30 12:21 29.54KB pobierz plik: Zał.5 Karta weryfikacji technicznej_2.1.docx
docx Zał.6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych_2.1.docx 18-03-30 12:22 19.53KB pobierz plik: Zał.6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych_2.1.docx
docx Zał.7 Formularz zapytania ofertowego_2.1.docx 18-03-30 12:23 24KB pobierz plik: Zał.7 Formularz zapytania ofertowego_2.1.docx
docx Zał.8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu_2.1.docx 18-03-30 12:24 51.86KB pobierz plik: Zał.8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu_2.1.docx
docx Zał.9 Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji OZE w ramach projektu_2.1.docx 18-03-30 12:44 18.27KB pobierz plik: Zał.9 Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji OZE w ramach projektu_2.1.docx
docx Zał.10 Wzór_karty_informacji_o_ilości_wyprodukowanej_energii.docx 18-03-30 12:45 14.02KB pobierz plik: Zał.10 Wzór_karty_informacji_o_ilości_wyprodukowanej_energii.docx
docx Zał.11 Wzór_umowy_powierzenia_grantu.docx 18-03-30 12:46 26.15KB pobierz plik: Zał.11 Wzór_umowy_powierzenia_grantu.docx
pdf Lista zakwalifikowanych wniosków w projekcie "Łączymy z energią" 18-05-23 10:13 440.01KB pobierz plik: Lista zakwalifikowanych wniosków w projekcie "Łączymy z energią"
docx 1. Oferta wykonawcy na montaż instalacji OZE w ramach projektu 19-06-19 17:00 18.57KB pobierz plik: 1. Oferta wykonawcy na montaż instalacji OZE w ramach projektu
docx 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.docx 19-06-19 17:01 34.19KB pobierz plik: 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.docx
pdf Regulamin_naboru.pdf 19-10-31 13:28 656.83KB pobierz plik: Regulamin_naboru.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H