Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Straż Miejska/Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Szanowni Państwo 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 1. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
  1. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
  2. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska w Raciborzu posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez straż jest Komendant Straży Miejskiej w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47- 400 Racibórz.
  2. poprzez korespondencję e-mail na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - jest nim Piotr Glapa. Z inspektorem można się  kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, poprzez korespondencję e-mail na adres: iodo@um.raciborz.pl lub telefonicznie nr tel. 32-755-06-74.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763) i innych przepisach.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, lub e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
  2. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 457) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania - art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
do góry