Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Straż Miejska Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Szanowni Państwo 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska w Raciborzu posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez straż jest Komendant Straży Miejskiej w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47- 400 Racibórz.
b) poprzez korespondencję e-mail na adres: .


3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - jest nim Piotr Glapa. Z inspektorem można się  kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, poprzez korespondencję e-mail na adres:
lub telefonicznie nr tel. 32-755-06-74.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763) i innych przepisach.

5. Przysługuje Państwu prawo do:
a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, lub e-mail:
b) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

6. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 457)
prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania - art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H