Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Ustawy:

 • Ustawa o Strażach Gminnych (Miejskich)
 • Kodeks Wykroczeń
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Ustawa prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa o kierujących pojazdami
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 • Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo o miarach
 • Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Rozporządzenia:

 • Rozp. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • Rozp. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
 • Rozp. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
 • Rozp. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H