Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Kompostownia

Instalacja kompostowni odpadów prowadzi przetwarzanie odpadów zielonych w procesie kompostowania w sposób naturalny w technologii otwartych pryzm.

Kompostownia odpadów zielonych w Raciborzu

Przebieg procesu kompostowania odpadów odbywa się według następujących faz:
 • przygotowanie materiału do kompostowania (rozdrabnianie biomasy i materiału strukturalnego, wymieszanie);
 • faza intensywnego kompostowania;
 • faza dojrzewania pośredniego;
 • faza dojrzewania końcowego;
 • obróbka kompostu.

Z materiału organicznego (odpady zielone: trawa i liście) i strukturalnego (gałęzie,słoma, zrębki) po przewiezieniu i złożeniu go na placu magazynowania przygotowywana jest masa kompostowa za pomocą rozdrabniarko – mieszarki przez rozdrobnienie, mieszanie i dozowanie. Tak przygotowany materiał jest poddawany kompostowaniu intensywnemu w pryzmach o przekroju trójkątnym o podstawie 5,0 m i wysokości 2,4 m. Pryzmy te są przerzucane i napowietrzane za pomocą przerzucarki samobieżnej. Pryzmy są nawilżane odciekami zebranymi w zbiorniku bezodpływowym. Kompostowanie wstępne prowadzone jest przez około 10 tygodni. W tym czasie następuje redukcja ok. 20% masy odpadów. W tej fazie temperatura wewnątrz pryzm osiąga wartość 60 – 70 °C i następuje higienizacja odpadów.

Masa kompostowa po tym okresie poddawana jest procesowi dojrzewania w pryzmach kompostowych. W pierwszym okresie dojrzewania kompostu konieczne jest także napowietrzanie pryzm kompostowych. W początkowej fazie dojrzewania kompostu przez 2 tygodnie przez temp. 55 – 65 °C następuje pełna higienizacja kompostu. W następnym okresie w pryzmach utrzymuje się temperatura w granicach 40 °C. Po okresie dojrzewania i wychłodzeniu kompost poddany zostaje procesowi dojrzewania końcowego w stosie o wysokości 3m. Proces ten nie wymaga napowietrzania i nawilżania. Proces dojrzewania końcowego i wychładzania kompostu prowadzony jest przez około 10 tygodni. Po tym okresie kompost poddawany jest obróbce końcowej – frakcjonowaniu przez przesiewanie na sicie bębnowym. Frakcja nadsitowa składająca się z nierozłożonej części frakcji strukturalnej zawracana jest na początek procesu kompostowania. Po frakcjonowaniu wytworzony kompost pn. „RAKOR” jest w 100% produktem naturalnym, bez dodatku substancji chemicznych.

RAKOR – organiczny środek poprawiający właściwości gleby – należy stosować w celu zwiększenia zawartości materii organicznej oraz poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

Środek polecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, szczególnie na glebach lekkich, ubogich w próchnicę. RAKOR przeznaczony jest również do rekultywacji gleb zdegradowanych w celu przywrócenia im pierwotnej wartości użytkowania.
Jakość produktu RAKOR potwierdziły krajowe ośrodki badawcze takie jak: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. RAKOR sprzedawany jest luzem w cenie brutto 54 zł/tonę.
W Raciborzu odpady zielone należy wyselekcjonować ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić w specjalnych brązowych pojemnikach na bioodpady, zostaną one odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem lub dostarczyć do kompostowni odpadów zielonych własnym transportem.

Kompostownia odpadów otwarta jest w godzinach
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.00 – 14:45
Dodatkowo w okresie od kwietnia do października w czwartki
15.00 - 18.45 (dyżur popołudniowy - wyłącznie obsługa osób fizycznych indywidualnie dostarczających odpady roślinne)
sobota 7.00 – 12.45

Odpady nadające się do oddania na kompostownię:
 • ścięta trawa;
 • liście z drzew;
 • ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów;
 • zielone części warzyw liściastych;
 • zwiędłe kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe ;
 • krzewy;
 • pozostałości roślinne po zbiorach;
 • trociny, wióry i inne ścinki drewniane;
 • odpady z kory;
 • chwasty;
 • słoma;
 • siano.
Odpady nie nadające się do oddania na kompostownię (zaburzające proces kompostowania):
 • zepsuta żywność, mięso, kości;
 • resztki jedzenia;
 • odchody zwierzęce;
 • popiół z kominka lub pieca;
 • zepsute owoce;
 • stary chleb;
 • resztki ugotowanych warzyw;
 • obierki ziemniaków, owoców i warzyw;
 • skorupki jajek;
 • łupiny orzechów;
 • resztki owoców cytrusowych;
 • skórki od bananów;
 • resztki produktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie;
 • zanieczyszczona ziemia, piasek.     

Miasto Racibórz realizowało projekt pn.” Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” polegający na modernizacji i poprawie funkcjonalności istniejącej kompostowni odpadów zielonych zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej 125. W ramach prowadzonej rozbudowy kompostowni Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącej kompostowni odpadów zielonych z obecnej przepustowości 3 700 Mg/rok do przepustowości 4 000 Mg/rok. W ramach inwestycji zmianie uległa lokalizacja istniejących obiektów infrastruktury technicznej, tj. kontenera socjalno – biurowego, wiaty magazynowej na sprzęt oraz boksów gotowego kompostu celem zwiększenia powierzchni dyspozycyjnej placu, na którym odbywa się kompostowanie odpadów.

 

RACIBORSKIE CENTRUM RECYKLINGU R3 RACIBÓRZ SP. Z O.O.
47-400 RACIBÓRZ, UL. RYBNICKA 125

https://r3-raciborz.pl/

ZAMAWIANIE USŁUG:

 • KONTENERY I BIG BAGI

tel. 573 669 324

tel. 32 418 40 74 - centrala 

 • USŁUGI OGRODOWE

tel. 573669 309

tel. 32 418 40 74

SKŁADOWISKO I KOMPOSTOWNIA

tel. 32 418 40 74

do góry