Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Praca w straży

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich) strażnikiem może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie
  • ukończyła 21 lat
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie
  • cieszy się nienaganną opinią
  • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej

Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.

Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w straży podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Procedura rekrutacyjna prowadzona jest przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Racibórz wraz z Komendantem Straży Miejskiej.

Informacje o naborze na wolne stanowiska - o ile w danym czasie taki jest prowadzony - znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.

do góry