Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Ważne akty prawne

Ustawy:

 • Ustawa o Strażach Gminnych (Miejskich)

 • Kodeks Wykroczeń

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym

 • Ustawa o kierujących pojazdami

 • Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa o odpadach

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 • Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Ustawa o ochronie przyrody

 • Prawo ochrony środowiska

 • Prawo o miarach

 • Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Rozporządzenia:

 • Rozp. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Rozp. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)

 • Rozp. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

 • Rozp. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

do góry