Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Program Czyste Powietrze

logo programu czyste powietrze


 

Program „Czyste Powietrze”

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Dom jednorodzinnym poddanym termomodernizacji.

 

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Racibórz w Wydziale Komunalnym funkcjonuje Punkt konsultacyjno - informacyjny dot. programu Czyste Powietrze.
Strony przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Komunalnym, w pokoju nr 202 na II piętrze.
Termin i godzinę wizyty, w celu pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, prosimy umówić wcześniej telefonicznie pod numerem tel. +48327550772
Informujemy, że wnioski można również składać samodzielnie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu,
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo wypisane na określonym wzorze - patrz załącznik na dole strony,
 • pełny numer księgi wieczystej,
 • numer ewidencyjny działki,
 • powierzchnia całkowita budynku (m2) i powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2),
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę nieruchomości,
 • informacje o współmałżonku: imię i nazwisko, nr PESEL,
 • wysokość dochodu rocznego wnioskodawcy stanowiącego podstawę obliczania podatku - zgodnie z danymi z ostatnio złożonego zeznana podatkowego (PIT do wglądu) - dla wnioskodawców korzystających z podstawowego poziomu dofinansowania,
 • zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie przypadającym na członka gospodarstwa domowego - zaświadczenie wydawane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Henryka Sienkiewicza 1, tel. +48 32 4171046 - dla wnioskodawców korzystających z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania,
 • oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia -  wypisane na określonym wzorze - patrz załącznik na dole strony,
 • oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wypisane na określonym wzorze - patrz załącznik na dole strony.

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze:

 • protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - dokument wymagany dla wszystkich rodzajów zadań prócz montażu instalacji fotowoltaicznej - patrz załącznik na dole strony,
 • dokumenty zakupu tj. kopie faktur wraz z potwierdzeniami dokonania płatności na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy  - wymagane dla wszystkich rodzajów zadań,
 • deklaracja właściwości użytkowych - dokument wymagany dla okien, drzwi, bram garażowych i materiałów dociepleniowych,
 • karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych - w przypadku montażu nowego źródła ciepła,
 • etykieta energetyczna kotła - w przypadku montażu nowego źródła ciepła,
 • kopia umowy o datację zawartej z Miastem Racibórz - w przypadku jednoczesnego korzystania wnioskodawcy z gminnego programu dotacji - w przypadku montażu nowego źródła ciepła,
 • dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe - w przypadku montażu nowego źródła ciepła,
 • wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalcji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej - dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • dokument podsumowujący audyt energetyczny na obowiązującym wzorze w Programie - dotyczy tzw. kompleksowej termomodernizacji.

Ogólna informacja o Programie

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do:

 •  wymiany nieekologicznego źródła ciepła niespełniającego warunków programu na nowe źródło ekologiczne,
 •  modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji c.w.u. - w przypadku modernizacji źródła ciepła,
 •  montażu instalacji fotowoltaicznej - w przypadku modernizacji źródła ciepła,
 •  docieplenia przegród budowlanych,
 •  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej,
 •  montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/ -  oficjalna strona programu Czyste Powietrze

http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/ - kalkulator wysokości dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - kalkulator grubości izolacji

https://lista-zum.ios.edu.pl/ - lista zielonych urządzeń i materiałów

 

Realizacja programu w mieście Racibórz:

Ww. dane liczbowe będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW.

Zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2024r. realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Racibórz wygląda następująco:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 962
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie:  848
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 667
 • sumaryczna kwota wypłaconej dotacji: 8 078 087,23

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu CZYSTE POWIETRZE

Zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/. Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [10]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności - rzecznik
docx 2024-06-25 Pełnomocnictwo do PPCP.docx
ilość pobrań: 15
Pełnomocnictwo do PPCP.docx 190.2KB -
docx 2024-06-25 Zał 1 do instrukcji WOP protokół odbioru prac wykonawcy.docx
ilość pobrań: 16
Zał 1 do instrukcji WOP protokół odbioru prac wykonawcy.docx 223.64KB -
pdf 2024-06-25 PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE.pdf
ilość pobrań: 28
PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE.pdf 671.17KB zobacz
docx 2024-06-25 Zał. 2 do wniosku Ośw_współwłaściciela.docx
ilość pobrań: 19
Zał. 2 do wniosku Ośw_współwłaściciela.docx 190.19KB -
docx 2024-06-25 Zał. 3 do wniosku Ośw_współmałżonka.docx
ilość pobrań: 14
Zał. 3 do wniosku Ośw_współmałżonka.docx 189.29KB -
pdf 2024-06-25 Załacznik nr 1 do PPCP.pdf
ilość pobrań: 27
Załacznik nr 1 do PPCP.pdf 231.15KB zobacz
xlsx 2024-06-25 Załącznik do WOP - Dokument podsumowujący audyt energetyczny (zabl).xlsx
ilość pobrań: 17
Załącznik do WOP - Dokument podsumowujący audyt energetyczny (zabl).xlsx 852.33KB -
pdf 2024-06-25 Załącznik nr 2 do PPCP.pdf
ilość pobrań: 29
Załącznik nr 2 do PPCP.pdf 351.32KB zobacz
pdf 2024-06-25 Załącznik nr 2a do PPCP.pdf
ilość pobrań: 28
Załącznik nr 2a do PPCP.pdf 357.1KB zobacz
pdf 2024-06-25 Załącznik nr 2b do PPCP.pdf
ilość pobrań: 27
Załącznik nr 2b do PPCP.pdf 356.27KB zobacz
do góry