Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Kierowcy

Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Uprawnienia strażników miejskich do kontroli ruchu drogowego są zawarte w art. 129Całkowicie zablokowany chodnik przez nieprawidłowo parkujący pojazd.b tejże ustawy.

Przestrzeganie przepisów zawartych w tym akcie prawnym jest bardzo ważne - zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy liczba samochodów poruszających się po drogach jest bardzo duża, co powoduje zwiększenie zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu - z tego właśnie powodu strażnicy miejscy (i nie tylko) kładą duży nacisk na egzekwowanie przestrzegania przez obywateli przepisów prawa o ruchu drogowym.

Przepisy drogowe i porządkowe, które najczęściej naruszają kierowcy karani przez Straż Miejską:

 • blokowanie chodnika (art. 90 kodeksu wykroczeń): jednym z warunków dopuszczających parkowanie na chodniku w przypadku, gdy nie jest to zakazane znakami, jest pozostawienie dla pieszych 1,5 m szerokości chodnika; jeżeli cały chodnik nie ma takiej szerokości, to na takim chodniku - o ile znaki nie mówią inaczej - nie wolno parkować; chodnik przeznaczony jest przede wszystkim dla ruchu pieszych i brak miejsc do parkowania nie usprawiedliwia kierowców, którzy zmuszają pieszych - zwłaszcza matki z dziećmi w wózkach lub osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich - do wchodzenia na jezdnię z powodu zaparkowania samochodu w sposób niezgodny z przepisami.

 • Pojazd zaparkowany na zieleńcu.parkowanie na zieleńcu (art. 144 kodeksu wykroczeń): niszczenie zieleni (trawy, krzewów) stanowi wykroczenie i jest karalne; brak miejsca do parkowania nie stanowi żadnego usprawiedliwienia dla braku poszanowania pracy innych (o trawniki dbają inni ludzie), braku szacunku dla przyrody i mieszkańców Raciborza, którzy niekoniecznie chcą, aby ktoś z powodu swojego egoizmu, lenistwa i niedbalstwa dewastował tereny zielone psując tym estetykę Miasta.

 • parkowanie na zakazie (art. 92§1 kodeksu wykroczeń): naruszenie postanowień wynikających ze znaku B-36 (zakaz zatrzymywania) niejednokrotnie jest tłumaczone przez kierowców jako

  efekt niewłaściwej interpretacji znaku - dlatego przypominamy, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy tej strony drogi (w art. 2 prawa o ruchu drogowym DROGA jest zdefiniowana jako wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt), po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie; dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. 

Alkohol:

Ofiara wypadku drogowego.Kierowcy niejednokrotnie poruszają się pojazdami po wypiciu alkoholu - często naruszają tym art. 87 kodeksu wykroczeń (*) lub art. 178a kodeksu karnego (**), co jest przyczyną wielu tragedii - zarówno dla ofiar (długotrawała rehabilitacja lub trwałe kalectwo), jak i ich rodzin (szczególnie w przypadku ofiar śmiertelnych, ale nie tylko).

 

Kierowco ! Bądź odpowiedzialny - nie tylko za życie własne, ale też innych i nie prowadź pojazdów po spożyciu alkoholu.
Prosimy też inne osoby - zwłaszcza pełniące rolę pasażerów - aby starały się uniemożliwić kierowcy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Art. 129f ustawy prawo o ruchu drogowym nakłada na strażników miejskich, w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, obowiązek uniemożliwienia kierowania pojazdem do czasu przybycia Policji osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

(*) Art. 87. kodeksu wykroczeń

 1. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
 2. § 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
 3. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

(**) Art. 178a. kodeksu karnego

 1. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. § 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W artykule 46 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawarto definicje "stanu po użyciu alkoholu" oraz "stanu nietrzeźwości" - są one następujace:

 • Do takich sytuacji może doprowadzić jazda pod wpływem alkoholu.Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3
 • Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Usuwanie pojazdów:

Straż Miejska usuwa pojazdy w przypadkach przewidzianych w art. 50a ust. 1 oraz 130a ust. 1 pkt. 1 prawa o ruchu drogowym, tj.:

 • Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostWraki pojazdów.ać usunięty z drogi przez Straż Miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

 • Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

 

Kontrola ruchu drogowego:

Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym zawarte są w art. 129b tejże ustawy, który mówi:

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu lizak - kontrola ruchudrogowego wobec:

 1. kierującego pojazdem:
  a. niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
  b. naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;
 2. uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
  a. zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  b. ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
  c. ruchu pieszych.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

 • zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem,
 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;
 • legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 • wydawania poleceń; a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
 • sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;
 • żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
do góry