Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Właściciele posesji

Obowiązki właścicieli posesji:

  • Odpady, ścieki, porządek na posesji: Patrole Straży Miejskiej od lat kontrolują gospodarkę odpadami na posesjach na terenie miasta i stale ujawniają pewne nieprawidłowości. Dotyczy to przede wszystkim pozbywania się w sposób niezgodny z prawem odpadów o dużych gabarytach takich jak lodówki, stare meble, itp., wyrzucania gruzu oraz odpadów ciekłych (ścieki) gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach).
  • Obowiązki właścicieli nieruchomości: (to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu) zostały określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwale Rady Miasta Racibórz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.
  • Wycinanie drzew i krzewów: w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad dokonywania wycinki drzew i krzewów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.
do góry