Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Łączymy z energią - nabór 2021r.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią…”

Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy) – wykaz dostępnych instalacji w ramach poszczególnych gmin znajduje się w załączniku.

Projekt „Łączymy z energią…”  został zainicjowany w marcu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu. Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Uprawnieni do złożenia wniosku

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie 10 gmin: Gminy Godów, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Krzyżanowice, Gminy Marklowice, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.
Pod warunkiem dostępności instalacji w danej gminie.

Ilość i rodzaj dostępnych w naborze instalacji będzie aktualizowana min. raz na dwa tygodnie.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

Rodzaje instalacji objętych grantami

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii pod warunkiem jej dostępności spośród:

 • instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
 • instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii pod warunkiem ich dostępności w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Maksymalna możliwa do pozyskania przez Grantobiorcę kwota grantu na poszczególną instalację wynosi:

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 3 kWp (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8kWp – 4.700,00 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 14.100,00 zł netto),
 • Instalacja powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej do 3,0 kW i pojemności zasobnika do 300l – 7.500,00 zł netto,
 • Instalacja kotła na pelet o mocy od 10 – 20kW – 15 000,00 zł netto,
 • Instalacja kotła na pelet o mocy od 20 – 30kW – 17 500,00 zł netto.

W przypadku łączenia instalacji (wymiany kotła z instalacją PV lub montażu pompy ciepła do c.w.u. z instalacją PV) kwoty grantów sumują się.

W ramach naboru dostępne są dla wnioskodawców z poszczególnych gmin ograniczone rodzaje i ilości instalacji – wykaz dostępnych instalacji znajduje się w załączniku.

Forma wsparcia

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

Warunki złożenia wniosku:

 • Wnioskodawcą może być właściciel, współwłaścicielem lub użytkownik wieczysty domu jednorodzinnego w na terenie jednej z dziesięciu wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu (wzór poniżej).
 • Wnioskodawca musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie i  złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne w załącznikach poniżej, tj.:
  • Wypełniony i podpisany wniosek
  • Klauzula informacyjna
  • Karta weryfikacji technicznej (kopia)
  • inne załączniki, tj. oświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa,

O kolejności na obu listach będzie decydować data wpływu kompletnego wniosku do Biura Związku (w przypadku uzupełnień/wyjaśnień liczy się data wpływu ostatniego uzupełnienia danego wniosku) pod warunkiem spełniania kryteriów formalno-prawnych i technicznych. W sytuacji identycznej daty wpływu o kolejności zdecyduje godzina wpływu.  W przypadku dużej liczby chętnych powstanie lista rezerwowa.

Złożonym wnioskom zostaną nadane numery ewidencyjne, o których Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez pracowników Biura drogą mailową lub telefoniczną.

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone bez możliwości ich uzupełnienia przez Wnioskodawcę.

Za wnioski niekompletne uznaje się wnioski, które nie mają załączonej karty weryfikacji technicznej. Pozostałe elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym wezwaniu do uzupełniania w terminie wskazanym przez Grantodawcę. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Biuro Związku zastrzega, że może się zwrócić o dodatkowe wyjaśnienia w związku z przedłożonymi dokumentami.

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego prowadzony będzie w okresie od 22 lutego 2021 r. Informacja o zakończeniu naboru zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu. Wnioski, złożone przed lub po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.

 Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej:

 • bezpośrednio w siedzibie Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (II piętro) – w godzinach funkcjonowania biura tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
 • lub w formie papierowej – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora na adres Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (decyduje data i godzina wpływu do biura).

 Informacje dot. naboru można uzyskać telefonicznie lub mailowo w Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem:
- Racibórz: Pani Izabela Stroka, tel. 517 118 286 , e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
lub w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Pani Katarzyna Palki tel. 32 422 24 46, 504 004 207 lub mailowo: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Kategoria: Łączymy z energią 2021 [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-02-23 Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego według gmin
ilość pobrań: 211
Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego według gmin 100.37KB zobacz
doc 2021-02-23 Karta weryfikacji technicznej - wzór doc
ilość pobrań: 125
Karta weryfikacji technicznej - wzór doc 29.54KB -
pdf 2021-02-23 Karta weryfikacji technicznej - wzór pdf
ilość pobrań: 234
Karta weryfikacji technicznej - wzór pdf 178.15KB zobacz
pdf 2021-02-23 Regulamin 2021
ilość pobrań: 162
Regulamin 2021 376.1KB zobacz
doc 2021-02-23 Wniosek o przyznanie grantu - wzór doc
ilość pobrań: 132
Wniosek o przyznanie grantu - wzór doc 286.68KB -
pdf 2021-02-23 Wniosek o przyznanie grantu - wzór pdf
ilość pobrań: 155
Wniosek o przyznanie grantu - wzór pdf 286.68KB zobacz
pdf 2021-02-23 Zasady naboru uzupełniającego ciągłego uczestników w ramach projektu
ilość pobrań: 161
Zasady naboru uzupełniającego ciągłego uczestników w ramach projektu 106.26KB zobacz

O projekcie

Projekt „Łączymy z energią...” zakłada montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego tj.

        • Żory,
        • Jastrzębie-Zdrój,
        • Gmina Godów,
        • Rybnik,
        • Rydułtowy,
        • Gmina Marklowice,
        • Gmina Krzyżanowice,
        • Pszów,
        • Racibórz,
        • Wodzisław Śląski.

Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jak i produkcję energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest w formule grantowej. Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie ww. gmin.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, odpowiedzialne za przygotowanie, realizację, monitoring i rozliczenie projektu.

Na terenie Miasta Racibórz w ramach projektu zainstalowane zostaną:
- 104 instalacje fotowoltaiczne,
- 7 kotłów na pellet z biomasy,
- 4 pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.
W projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym od 30 marca 2018 r. do dnia 29 kwietnia 2018 r. i zostali zakwalifikowani do projektu.

Dla Beneficjenta

Umowa na dofinansowanie projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego, została podpisana w dniu 19 sierpnia 2019r. w Sali błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez przedstawicieli Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz Zarządu Województwa.

Jeśli złożyłeś wniosek w naborze przeprowadzonym w terminie 30.03.-29.04.2018 r. i zostałeś zakwalifikowany do udziału w projekcie (lista zakwalifikowanych wniosków zamieszczona została w załączniku), zapoznaj się z przedstawionymi poniżej etapami realizacji projektu:

1. PODPISZ UMOWĘ POWIERZENIA GRANTU ZE ZWIĄZKIEM GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA

Umowy zostaną przygotowane przez Subregion Zachodni w terminie wskazanym przez Beneficjenta w złożonej deklaracji gotowości realizacji grantu w ramach Projektu. O możliwości podpisania umowy Beneficjenci zostaną powiadomieni przez lokalnego specjalistę ds. zarządzania projektem.


2. ZNAJDŹ RZETELNEGO WYKONAWCĘ

Po podpisaniu umowy powierzenia grantu, Beneficjent dokonuje samodzielnego wyboru Wykonawcy z listy uprawnionych Wykonawców. Aby podpisać umowę montażu instalacji OZE z wybranym Wykonawcą, Beneficjent w pierwszej kolejności zobowiązany jest do pozyskania trzech ofert sporządzonych przez różnych Wykonawców, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do Regulaminu. Po zgromadzeniu ofert, należy wybrać jedną z nich i sporządzić formularz z wyboru oferty. Wzory wymienionych wyżej dokumentów zamieszczone zostały w załącznikach u dołu strony.


3. ZREALIZUJ I ROZLICZ INWESTYCJĘ

Na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE, przysługuje Beneficjentowi 120 dni liczonych od dnia podpisania umowy powierzenia grantu. Po wykonaniu instalacji objętej Projektem, Beneficjent zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni kalendarzowych zgłosić do lokalnego specjalisty ds. zarządzania projektem gotowość do odbioru instalacji. Odbioru, w ciągu 14 dni od zgłoszenia, dokonuje Inspektor Nadzoru wskazany przez Subregion Zachodni. Jeżeli odbiór przeszedł bez uwag, Beneficjent do 14 dni o podpisania protokołu odbioru zobowiązany jest do złożenia wniosku o wypłatę Grantu, która następuje w terminie do 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę Grantu.
Ważne! Grant przekazywany jest mieszkańcom w postaci refundacji poniesionych kosztów!

Szczegółowe informacje, w jaki sposób uzyskać grant, umieszczone zostały w zakładce Do pobrania, znajdującej się na stronie Subregionu Zachodniego. Znaleźć tam można prezentację ze spotkań informacyjnych przeprowadzanych z mieszkańcami przez przedstawicieli Subregionu Zachodniego.
Warto również odwiedzić zakładkę z Najczęściej zadawanymi pytaniami, gdzie na bieżąco zamieszczane są odpowiedzi na zadawane przez Beneficjentów projektu pytania. Na stronie umieszczony jest także formularz, który umożliwia zadanie nowego pytania.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH PROJEKTU

Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego


Izabela Stroka
Kontakt:
tel. 517 118 286
e-mail: oze.raciborz@gmail.com

Codzienne dyżury telefoniczne i mailowe pełnione będą:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 15:30 - 18:30
- środa w godz. 17:30 - 19:30
- piątek w godz. 13:30 - 17:30

WYKONAWCY

Dostawę i montaż instalacji OZE mogą dokonywać wyłącznie uprawnieni wykonawcy. Nabór wykonawców prowadzony jest w sposób ciągły. Wykonawcą instalacji OZE w ramach w ramach projektu – “Łączymy z energią“ – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:


1. Prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


2. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 mikroinstalacji OZE w ramach jednego lub wielu zadań.


3. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP (dla instalacji fotowoltaicznej).


4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające posiadanie polisy OC na kwotę minimum 200 000 zł obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wpis na listę uprawnionych Wykonawców instalacji PV w ramach Projektu i posiadanie jej przez cały okres realizacji inwestycji, co będzie podlegało bieżącej weryfikacji.


5. Dysponuje urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu:
Wykonawca ubiegając się o wpis na listę uprawnionych Wykonawców musi przedstawić karty katalogowe urządzeń składających się na przewidziane w ramach projektu instalacje OZE. Urządzenia o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie.


Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Związku przy ul. Rudzka 13C, 44 – 200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta wykonawcy do projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Listy uprawnionych Wykonawców są publikowane na stronie internetowej Subregionu Zachodniego.

Aktualna lista Wykonawców znajduje się na stronie https://oze.subregion.pl/wykonawcy/

do góry