Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Właściciele sklepów

Obowiązki właścicieli sklepów:

Najważniejsze akty prawne określające obowiązki właścicieli sklepów i punktów usługowych (pod kątem zakresu działań Straży Miejskiej):

  • Ustawa Prawo o miarach,
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Uchwała Rady Miasta Racibórz - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz,
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzone do obrotu w handlu obwoźnym,
  • Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia,
do góry